Zorg voor ouderen en gehandicapten

Zorg voor ouderen en gehandicapten

  • 1 januari 2014
  • door Westland Verstandig

Ouderen, gehandicapten en andere (tijdelijke) zorgbehoevenden moeten erop kunnen vertrouwen dat zij de zorg krijgen die nodig is. Overheveling van taken van het Rijk en provincie naar gemeenten zijn onderhevig aan ‘hervormingen’ die gepaard gaan met forse bezuinigingstaakstellingen. Als gevolg van deze bezuinigingen wordt nu al de bestaande zorg afgebroken, worden zorginstellingen gesloten en verzorgend personeel ontslagen. Onzekerheid heerst en dat geeft veel onrust. De gemeente wordt verantwoordelijk voor bijna alle zorg en ondersteuning aan mensen die het met hun eigen netwerk niet redden op het gebied van werk, inkomen, zorg, welzijn, opvoeding en jeugdzorg. De gemeente moet met minder middelen deze zorg beter organiseren. Hoe is nog vaag en onduidelijk.

Westland Verstandig-LEO 2.0 staat voor goede zorg en vindt verdere bezuinigingen hierop onaanvaardbaar. Westland Verstandig-LEO 2.0 strijdt voor een goed en duidelijk zorg- en welzijnsbeleid.

Zorg met menselijke maat, voor elkaar

Westland Verstandig-LEO 2.0 heeft de volgende speerpunten voor de zorg:

  • Maatschappelijke initiatieven moeten ruimte krijgen en worden ondersteund vanuit het gemeentebestuur. Westland Verstandig-LEO 2.0 wil een onderzoek naar de wenselijkheid en haalbaarheid van één of meer zorgwoningencomplexen in Westland zoals de Berkenflat in ‘s-Gravenzande die een sluitende exploitatie heeft zonder financiële steun van de gemeente of een grote zorginstelling.
  • Wij willen kwaliteit van zorg door maatwerk, zowel huishoudelijke hulp als persoonlijke verzorging. Dichtbij in de dorpskern en woonwijk als het gaat om de woonwensen, al dan niet zelfstandig met meer ontmoetingsmogelijkheden voor kwetsbare burgers. Dat vraagt om cliëntgerichte samenwerking in het aanbod.
  • De gevolgen van sluiting van verzorgingshuizen moeten tijdig worden opgevangen in de Westlandse dorpen door o.a. de bouw van zorgwoningen en het verstrekken van zorg op maat. Westland Verstandig-LEO 2.0 wil op korte termijn een concreet plan waarbij de woningcorporaties en zorginstellingen, de zorgverzekeraars en alle overige bij de zorg betrokken instanties aangeven hoe zij meer zorgwoningen kunnen realiseren. De gemeente heeft hierbij een trekkersrol door te faciliteren, ondersteunen en initiëren.
  • Bezuinigingen mogen niet op zorgvragers worden afgewenteld. Wij willen blijvende aandacht voor gehandicapten – jong en oud – zowel in beleid en uitvoering als het gaat om de toegankelijkheid van gebouwen, als in de digitale wereld. Websites van de gemeente en door de gemeente gesubsidieerde instellingen moeten zo snel mogelijk voldoen aan de Webrichtlijnen. Daarvoor zijn ook extra middelen beschikbaar gesteld. De nieuwe gemeentelijke website is er begin 2014 nog niet in geslaagd om aantoonbaar toegankelijk te zijn voor gehandicapten, met name slechtzienden.
  • Wij willen dat mantelzorgers optimaal worden gefaciliteerd, zodat zij hun taken kunnen blijven uitvoeren. De taak van de mantelzorger als verzorger en ondersteuner wordt onvoldoende gezien. In werkelijkheid doen kinderen, kennissen of buren vaak al heel veel maar niet iedereen heeft altijd evenveel mogelijkheden.
  • Wij willen de transitie in de zorg samen met belangengroepen van patiënten en cliënten uitvoeren door gebruik te maken van de praktijkkennis en -ervaring die voorhanden is in Westland en elders bij voorloopgemeenten. Niet iedere gemeente hoeft “het buskruit uit te vinden” en zeker niet als nog zoveel onzeker is. In ieder geval willen wij geen geld aan extra ambtenaren en onderzoek besteden. Dat geld kan beter ten goede komen aan de zorg zelf.
  • Wij willen innovatieve maatregelen een kans geven. De extra risico’s van de hervormingen en bezuinigingen kunnen ook mede ingevuld worden metinnovaties die ondersteunen in signalering en communicatie tussen zorgvrager en verzorger. Zo kan inzet van WIFI en huisautomatisering op maat uitkomst bieden.