Een duurzaam en groen Westland

Een duurzaam en groen Westland

 • 1 januari 2014
 • door Westland Verstandig

Westland wil de duurzaamste de duurzaamste Greenport van Nederland worden. En dat moet ook resulteren in een fantastische groene leefbare gemeente waar mensen graag willen wonen en werken. Dat is een moeilijke opgave omdat Westland in een van de meest geïndustrialiseerde gebieden van de wereld ligt.

Voor Westland Verstandig-LEO 2.0 is duurzaamheid een belangrijke kans om de lokale economie te stimuleren en banen te scheppen. Nieuwe duurzame uitdagingen leiden tot innovatie en toekomstgerichte groei. Duurzame, groene groei is de juiste weg.

Westland heeft niet alleen een prachtig strand en duinen maar ook met haar waterwegen, kassen, oeverbegroeiingen en fietspaden is Westland zeer de moeite waard. De gemeente bevordert dat inwoners en toeristen daarvan kunnen genieten, wandelend, op de fiets en per boot. Alle dorpskernen dragen bij aan de aantrekkelijkheid van Westland. En waarom de bedrijventerreinen ook niet?

Westland Verstandig-LEO 2.0 vindt dat de nog aanwezige natuur beschermd moet worden en ook toegankelijk moet blijven voor recreatie die de natuur ontziet. De recreatieve sector zorgt voor werkgelegenheid en de voorzieningen moeten op peil blijven zoals een goede toeristische bewegwijzering.

Westland Verstandig-LEO 2.0 maakt zich ernstig zorgen over de wijze waarop Westland er nu uitziet door de ingevoerde bezuinigingen op het beheer van de openbare ruimte en vooral de manier waarop die zijn ingevuld. Veel groen verdwijnt en wegen die tot nu toe omzoomd waren met bomen en groenpartijen, worden “kaalgeslagen”. Hier moet een halt aan toegeroepen worden. Ons meldpunt “Red de bomen” heeft meer dan 3.000 reacties opgeleverd. Groen speelt bij de inwoners van Westland een belangrijke rol. Meer groen onderweg, thuis, op school en werk is stimulerend, remt de hoeveelheid fijn stof en CO2 en is goed voor mens, flora en fauna.

Westland moet groener, schoner en duurzamer

Westland Verstandig-LEO 2.0 heeft de volgende speerpunten voor recreatie en groen:

 • In de komende Raadsperiode zullen concrete stappen gezet moeten worden op het gebied van duurzaamheid. Westland Verstandig-LEO 2.0 meent dat ieder Raadsvoorstel een paragraaf “Duurzaamheid” dient te bevatten. Per voorstel zal beoordeeld moeten kunnen worden of de meest duurzame mogelijk variant gekozen wordt. De gemeente geeft het goede voorbeeld.
 • Het begrip duurzaamheid is een containerbegrip en uiteenlopende zaken vallen daaronder. Het opgerichte Platform heeft een zevental thema’s zoals energietransitie, duurzaamheid thuis, leefomgeving, afval en reiniging, onderwijs en educatie, economie, transport en vervoer. Op al deze thema’s zal de gemeente moeten inzetten. Westland Verstandig-LEO 2.0 ondersteunt dat volledig en is voor concrete resultaten. Eerst doen wat eenvoudig is en toch veel rendement oplevert.
 • Wij willen dat in de komende Raadsperiode meer aandacht aan beheer openbaar groen besteed wordt. Het groenbeleid van de gemeente moet verbeteren. Verkeerde bezuinigingen op groenbeheer betekent doorschuiven van waarschijnlijk hoge kosten naar de toekomst. Groene gebieden en verspreid liggende groenstroken dienen veel beter onderhouden te worden.
 • Wij willen doorzetten op de natuurlijke rotondes met planten, bomen en struiken en meer beschermde bomen in de gemeente.
 • Het meldpunt Leefomgeving heeft een nuttige functie en moet gehandhaafd blijven. Ook wijkschouwen dienen meer gehouden te worden. Wij vinden dit een goed en weinig kostend instrument om dichtbij en met de burgers problemen op te lossen.
 • Het zelfbeheer van openbaar groen door bewoners moeten worden gestimuleerd. Groene wijken vormen samen met de bewonersverenigingen. Wij vinden het project “Buurt in uitvoering” een prima initiatief en streven er naar om in de komende Raadsperiode het aantal projecten te verhogen naar 250. Speciale bewonersavonden organiseren om gezamenlijk groene plannen te bedenken. Groene projecten die de leefbaarheid en sociale structuur in en om Westland verbeteren. Voldoende en goed onderhouden groen maakt Westland tot een aantrekkelijke plek om te wonen. De rol van de gemeente is vooral initiatieven te faciliteren.
 • Doordat woningbouw stagneert liggen er terreinen braak. Tijdelijk gebruik als schooltuin zien wij als zeer wenselijk. Niet alleen geeft dit een betere aanblik, maar is ook uit educatief oogpunt belangrijk. (Biologische) volkstuinen aanleggen is een andere optie.
 • Wij zijn tegen het weghalen van bossages/bestaande begroeiingen in de woonwijken. Daardoor wordt niet alleen het groen aangetast, maar ook de veiligheid. Kleine kinderen kunnen via de schuine kant in het water belanden.
 • Wij willen geen turbine windmolens in Westland vanwege horizonvervuiling en overlast van geluid en slagschaduw. Bovendien is ook de zakelijke afweging negatief. Wel willen we nieuwbouw met zonnepanelen stimuleren en ook andere innovatieve energiemaatregelen, zoals restwarmte gebruiken. Ook de versnelde isolatie van oude woningen heeft onze aandacht.
 • Investeringen van de gemeente in energieprojecten van het bedrijfsleven vinden alleen plaats als ook de Westlandse gemeenschap daar aantoonbaar profijt van heeft en de gemeente in de financiële opbrengst deelt. Dit is ter voorkoming dat één of enkele bedrijven ‘gesubsidieerd’ worden en de rest van het bedrijfsleven niet.
 • Wij willen dat initiatieven van burgers, bedrijven en instellingen gericht op hergebruik van recycling van materialen en grondstoffen en duurzame innovaties worden gefaciliteerd door de gemeente.
 • Ook bedrijventerreinen en parkeerplaatsen willen wij graag samen met de beheerders transformeren naar ‘greenparks’, passend bij een Greenport en voor een aantrekkelijk en stimulerend werkklimaat
 • Westland Verstandig-LEO 2.0 wil oplossingen voor toenemende recreatiedruk en knelpunten op vaarwegen, fietspaden, wandelpaden en ruiterpaden. Samen met verenigingen, de recreatieve sector en gebruikers, die door bewegen en inspannen genieten van de doorgaande recreatie en sport, werken aan een Westlands/regionaal plan om verdere verbeteringen aan te brengen. Gedacht wordt aan verbeteren infrastructuur en bewegwijzering, online navigatieroutes en afspraken over gebruik en gedrag.
 • Wij willen goed bruikbare en geschikte vaarwegen waarbij rekening gehouden wordt met voldoende doorvaarruimte onder bruggen en dammen en natuurvriendelijke oevers waar dat kan.
 • Westlandse fietspaden zijn vaak te smal, vol gaten en kuilen, spleten tussen de tegels en onnodige paaltjes en andere toestanden die gevaar voor fietsers opleveren. De gemeente is als wegbeheerder verantwoordelijk voor de veiligheid van fietsers. Wij willen dat de gemeente Westland in de komende periode extra inzet om die taak op de juiste wijze in te vullen.
 • Wij willen een plan van aanpak samen met en gericht op fietsers van vandaag en morgen met als oogmerk het fietsen te stimuleren en faciliteren. De elektrische fiets is in opmars. Er zijn kansen om het overige verkeer te ontlasten en daarmee ook de files te verminderen. Daarin zal dan tevens aandacht nodig zijn voor bepaalde fietsverboden, zoals op het Wilhelminaplein in Naaldwijk, de mogelijkheid om snelfietspaden te realiseren, de toenemende behoefte aan elektrische oplaadpunten, waar scooters en bromfietsers het beste kunnen rijden: op de rijbaan of op het fietspad, en hoe om te gaan met groepen wielrenners.
 • Westland Verstandig-LEO 2.0 is voorstander van verbetering van het zwemwater in de recreatieplassen Prinsenbos en Wollebrand. Het Hoogheemraadschap Delfland zal verzocht worden om de maatregelen te nemen die overlast van blauwalgen voorkomt.
 • We zijn voor uitbreiding van het Prinsenbos met de huidige NAM-locatie. Dat terrein heeft de NAM niet meer nodig.
 • Wij zijn voor handhaving van de huidige camping Molenslag op de huidige locatie. In ieder geval dient die camping daar gehandhaafd te blijven totdat een andere vergelijkbare, geschikte en betaalbare locatie voorhanden is. Dat is in belang van Westland, maar ook goed voor de ondernemers in Monster en de gemeentefinanciën (26.000 overnachtingen oftewel € 30.000 toeristenbelasting).
 • In de gemeentelijke regelgeving beter regelen dat de houder/eigenaar van een dier (hond/paard) een poepopruimplicht hebben.
 • Geen ontsiering door graffiti.