Lokale belastingen en tarieven: koopkracht is leidend

Lokale belastingen en tarieven: koopkracht is leidend

 • 1 januari 2014
 • door Westland Verstandig

De WOZ(-waarde) stijgt, de OZB(-belasting) stijgt. De WOZ daalt en de OZB stijgt nog steeds. Hoe kan dit? De WOZ is een wettelijke belastinggrondslag die voor verschillende belastingen wordt gebruikt, zoals de rijksbelastingdienst met het huurwaardeforfait in de inkomstenbelasting, waterschapbelastingen en gemeentelijke belastingen, zoals OZB en Rioolrechten eigenaar. Dus het kan, technisch gesproken, maar is het verstandig? Nee!

Ondanks de crisis van afgelopen jaren met als gevolg dalende WOZ-waarden, toenemende belastingdruk van andere overheden en afnemende koopkracht heeft het college B&W en coalitiepartijen gemeend om elk jaar de OZB en ook andere tarieven, zoals van leges, toch flink te moeten verhogen. Dat voelen zowel huishoudens als bedrijven en verenigingen in hun ‘portemonnee’.

Alleen de primaire glastuinbouwbedrijven zijn wettelijk vrijgesteld van betaling OZB. Dat betreft dan het teeltareaal en glasopstanden. In Westland vertegenwoordigen die een totale WOZ-waarde van € 3 – 4 miljard. De OZB-opbrengst daarvan voor de gemeente is nihil door de wettelijke vrijstelling.

De lokale belastingen OZB, Afvalstoffenheffing en Rioolrechten worden samen de lokale woonlasten genoemd voor huishoudens. Er is echter een verschil tussen OZB en de andere 2 lokale belastingen. De OZB-opbrengst gaat naar de algemene middelen van de gemeente en is door deze vrij besteedbaar. Daarentegen zijn de Afvalstoffenheffing en Rioolrechten zogenaamde ‘gesloten systemen’, d.w.z. de gemeente mag niet meer heffen dan dat het kost en mag de opbrengst alleen besteden voor dat doel: afvalverwerking respectievelijk riolering. Omdat de kosten van het ophalen en verwerken van afval voor de gemeente de laatste jaren dalen heeft het college B&W gemeend dit voordeel voor de Westlandse burgers elk jaar weer meteen in te pikken door de OZB extra te verhogen met als enige rechtvaardiging dat de woonlastenstijging dan toch nog binnen inflatie bleef. Zodoende heeft de gemeente keer op keer voor zichzelf de financiële ruimte extra vergroot ten koste van de portemonnee van de belastingbetaler. Westland Verstandig-LEO 2.0 vindt dat niet verstandig en is van mening dat daar een eind aan moet komen. Huishoudens en met name het midden en klein bedrijf (MKB), detailhandel en horeca, gaan hier in toenemende mate onder gebukt. Immers door afnemende koopkracht en toenemende belastingdruk wordt dat dubbel gevoeld. ‘Rupsje nooit genoeg’ , waaronder ook de gemeente Westland begrepen, eisen een steeds groter aandeel van de kleinere koek voor zich op. Westland Verstandig-LEO 2.0 vindt het genoeg en wil pas op de plaats maken als het gaat om de lokale heffingen en tarieven. Wij willen dat de onbalans wordt hersteld en niet verder verergert.

Rupsje nooit genoeg: het is genoeg

Westland Verstandig-LEO 2.0 heeft de volgende speerpunten voor lokale belastingen en tarieven:

 • Westland Verstandig-LEO 2.0 wil de komende 4 jaren dat de gemeente Westland met de lokale belastingdruk positief bijdraagt aan de koopkracht van huishoudens en ondernemers en niet doorgaat met het beleid van de afgelopen jaren. De tering moet naar de nering worden gezet.
 • De OZB en tarieven van Leges die de gemeente mag vaststellen blijven de komende 4 jaren minder stijgen dan de geraamde koopkracht. Bij een stijging van de koopkracht worden de OZB en legestarieven met maximaal de helft van die stijging verhoogt. Bij een daling van de koopkracht worden de tarieven met een factor 2 van die daling verlaagd. Dit is om te borgen dat in ieder geval de gegroeide onbalans op lokaal Westlands niveau de komende jaren wordt hersteld. Hiermee wordt tevens een voorbeeld gegeven aan andere overheden hoe het wel kan.
 • De kostendekkendheid van de Leges wordt verder verbeterd door extra op kosten te besparen. Overwogen moet worden om de Bouwleges extra te verlagen ter stimulering van de bouwactiviteiten. Een quick scan moet weer gratis te worden.
 • Wij willen dat de gemeente structureel investeert in de Westlandse economie. Als het bedrijfsleven hierin meegaat dan is het uitgangspunt dat het bedrijfsleven in de volle breedte meefinanciert zonder freeriders, d.w.z. iedereen doet mee (maximale belastinggrondslag). Als de gemeente extra investeert in de economie van Westland dan draagt de glastuinbouwsector ook bij naar rato van de WOZ-waarde i.p.v. OZB-waarde. Een OZB-fonds of BIZ voor reconstructie glastuinbouw werkt nu niet vanwege de wettelijke vrijstelling van de glastuinbouw. Indien nodig kunnen de lokale belastingen die gebaseerd zijn op de WOZ-waarde ingezet worden als technische ‘belastingschuif’ om het generieke investeringsfonds geleidelijk op te bouwen ten behoeve van die structurele economieversterking.
 • Wij willen de problemen met de BIZ (Bedrijven Investerings Zones) oplossen door wijziging van de pilotregeling dan wel door een meer generieke lokale regeling gebaseerd op de WOZ-waarde (investeringsfonds).
 • Westland Verstandig-LEO 2.0 wil geen hondenbelasting meer.
 • Wij willen geen extra belastingen, zoals parkeerheffing en terrassentaks. Belastingen die niet of nauwelijks maatschappelijke problemen oplossen maar slechts bedoeld lijken te zijn om de gemeentekas te spekken en ambtenaren werk te verschaffen.
 • Wij willen de toeristenbelasting meer in lijn brengen met de uitgangspunten van brancheorganisatie Recron. Afschaffen wordt dan ook niet uitgesloten. De huidige functie van ‘stok achter de deur’ voor registratie van arbeidsmigranten blijkt in de praktijk tot ongelijke behandeling van verhuurders te leiden en is straks ook niet meer nodig nu het Register Niet-Ingezetenen van kracht is geworden met de Wet Basisregistratie Personen.
 • Wij willen de Rioolrechten en Afvalstoffenheffing zoveel mogelijk matigen, waarbij uitgangspunten zijn om enerzijds kosten te besparen en anderzijds een verstandige reserve aan te houden. Dat laatste is op lange termijn nog niet geborgd. Als normen voor die reserve houden we voorlopig minimaal 50 % van de jaaropbrengst aan.
 • Westland Verstandig-LEO 2.0 wil de grafrechten verlagen door op kosten te besparen, bijvoorbeeld door inzet van vrijwilligers.
 • Wij willen harmonisatie van de kermisopbrengsten in Westlandse kernen.