Bestuurs(cultuur) en dienstverlening: investeer in draagvlak

Bestuurs(cultuur) en dienstverlening: investeer in draagvlak

  • 1 januari 2014
  • door Westland Verstandig

Een gemeente is er voor de inwoners en niet andersom. Onze dienstverlening is het visitekaartje voor bewoners en bedrijven en dit kan altijd beter.

Een sterke gemeente bestaat om te beginnen uit kwalitatief goede ambtenaren, een professioneel College en een gemeenteraad die zijn werk doet. Verder streeft Westland Verstandig-LEO 2.0 naar het zoveel mogelijk uitbesteden van taken. Daarbij is dan wel van groot belang dat de gemeente een strakke regie voert.

Een dienstbare gemeente zet de burger centraal

Westland Verstandig-LEO 2.0 heeft de volgende speerpunten voor de besturing en de dienstverlening:

  • De gemeente is er voor de burger. Daarvoor moet de ambtelijke organisatie over voldoende deskundigheid, de juiste menskracht en dienstbare houding beschikken om de diensten die de Westlandse gemeenschap worden aangeboden goed te kunnen uitvoeren, controleren en handhaven.
  • Wij willen deregulering en alle onnodige formaliteiten afschaffen. Ondernemers, verenigingen en burgers ervaren onnodige regelgeving vaak als belemmering voor hun activiteiten. Er moet goed gekeken worden welke regels noodzakelijk zijn en welke niet. Een bloeiende en dynamische lokale economie is gebaat bij zo min mogelijk bureaucratie en korte, transparante procedures. Minder bureaucratie voor meer bedrijvigheid.
  • Door de inwoners van Westland wordt het belangrijk gevonden dat in alle dorpskernen een gemeentelijk loket aanwezig is. Dit kan tegen aanvaardbare kosten gerealiseerd worden door gebruik te maken van de bestaande Stiploketten, Vitislocaties, bibliotheken of andere centraal gelegen gebouwen die er toch al zijn en op die wijze kan multifunctioneel gebruik gemaakt worden van die gebouwen.
  • Aanvullend zal de gemeente voor inwoners die niet in staat zijn om zelf digitaal of fysiek gebruik te maken van essentiële gemeentediensten, behulpzaam moeten zijn. Dit kan doordat ambtenaren met laptop samen met de bewoners bij hun thuis de nodige digitale aanvragen doen. In andere gemeentes gebeurt dat al.
  • Westland Verstandig-LEO 2.0 vindt dat de burgers recht hebben op een integer bestuur van Westland. Iedere belangenverstrengeling moet worden uitgebannen. Immers door niet integer te handelen wordt het wantrouwen van burgers in de politiek gevoed. De integriteitseisen zijn de afgelopen jaren toegenomen. Ook de schijn van niet integer gedrag is niet te aanvaarden. Er zal transparant gehandeld moeten worden en geen achterkamertjespolitiek moeten worden bedreven. Westland Verstandig-LEO 2.0 verzet zich daartegen met klem en heeft dat ook in de afgelopen periode gedaan. Westland Verstandig-LEO 2.0 pleit dan ook voor integere gemeentepolitiek.
  • De regeling van de maximaal 1.000 m2 grond bij een burgerwoning soepel toepassen en rekening houden met de menselijke maat. Maatwerk leveren en werken met tijdelijke vrijstellingen dan wel vrijstellingen waaraan voorwaarden verbonden worden waarbij het belang van de gemeente en eventuele schaalvergroting/reconstructie in de toekomst veilig gesteld wordt, maar ook rekening gehouden wordt met het belang van de eigenaar. Geen nodeloze kapitaalsvernietiging.
  • In deze crisistijden bestaande planologische regels soepel toepassen en steeds van geval tot geval bekijken of handhaving nodig is. Alleen handhaven als een groot gemeentelijk belang of daadwerkelijke belangen van derden dat vergen. De gemeente zou ook snel een mediationtraject moeten opstarten.