Relatie tussen overheid en burgers

Relatie tussen overheid en burgers

 • 1 januari 2014
 • door Westland Verstandig

Het vertrouwen van de inwoners in het gemeentebestuur is zeer laag. De oorzaken daarvan zijn vooral terug te vinden in de wijze waarop de bestuurlijke macht wordt uitgeoefend. Met de belangen en de rechten van inwoners wordt in de praktijk te vaak weinig rekening gehouden. De arrogantie waarmee het gemeentebestuur de burgers soms tegemoet treedt, is verwerpelijk en leidt niet tot gedragen besluitvorming en democratische controle. Dit wordt gedaan onder het motto: “het dienen van het algemeen belang”.

Een gemeente die participeert in de gemeenschap

Herstel van vertrouwen kan alleen gerealiseerd worden door:

 • geloofwaardig en bestuurlijk behoorlijk handelen;
 • openbaarheid van informatie voor zowel bestuurders als belanghebbenden;
 • geen achterkamertjespolitiek;
 • respect voor de rechten van belanghebbende burgers;
 • een rechtvaardige belangenafweging;
 • een hoge mate van democratische controle;

Dat vraagt om een deskundig, doelgericht en integer College van Burgemeester en Wethouders. De gemeenteraad moet daarbij politieke sturing geven aan prioriteiten en het beleid en het gedrag van B&W doelmatig controleren. Dat betekent dus ook dat de Raadsleden zich niet tot “stempelaars” laten degraderen. Raadsleden hebben de taak om goede contacten onderhouden met de kiezers en met de maatschappelijke groeperingen. Ze moeten weten wat bij de mensen leeft.

Westland Verstandig heeft de navolgende speerpunten op het gebied van besturing en het bestuurlijk handelen:

 • Westland Verstandig zet zich in voor een bestuurlijk handelen dat zich kenmerkt door openheid, doelmatigheid en effectiviteit waarbij sprake is van vroegtijdige betrokkenheid van de inwoners. Dat moet gebeuren op een zodanige wijze dat de beslissingen van het gemeentebestuur aan alle eisen voldoen die de wet voorschrijft, wat zorgt voor minder procedures, dus minder verspilling van belastinggeld. Samenwerking en overleg vormen de basis voor het oplossen van de problemen waar we in Westland mee worden geconfronteerd.
 • Wij zijn beschikbaar voor burgers, ondernemers, verenigingen en stichtingen en houden wekelijks spreekuur of gaan op werkbezoek . Wij luisteren en gaan in overleg aan de slag met het vraagstuk. Daarbij gaan we samen op zoek naar gerechtvaardigd burgerbelang of gemeenschapsbelang en gaan met dat belang aan de slag, als volksvertegenwoordiger of vanuit onze controlerende en agenderende rol.
 • Wij willen dat actiegroepen, belangengroepen, ondernemers en burgers met respect worden behandeld en hun inbreng serieus wordt meegewogen.
 • Wij willen een gemeentebestuur dat open en transparant handelt en dat steeds wordt gestreefd naar meer dualisme in de gemeenteraad. Wij willen in de gemeenteraad de stem van de burger laten horen. Westland Verstandig verzet zich ertegen dat achter gesloten deuren beslissingen worden genomen. Hierdoor wordt het democratische proces gesmoord en worden de media op afstand gehouden. Besluitvorming moet openbaar zijn en de burgers moeten erbij betrokken kunnen zijn. Inspraak moet niet worden behandeld als een noodzakelijk kwaad en moet plaatshebben als de plannen nog kunnen worden aangepast.
 • Westland Verstandig wil een integer bestuur. Dit houdt onder andere in dat er geen belangenverstrengeling mag plaatsvinden en zelfs ook geen schijn mag bestaan van de mogelijkheid dat bestuurders/ambtenaren persoonlijk voordeel kunnen halen uit hun positie binnen de gemeente. Ook moet uitgesloten worden dat bestuurders/ambtenaren opdrachten kunnen geven aan of ontvangen van familie of kennissen. Iedereen heeft recht op gelijke behandeling en moet die ook krijgen.

Westland Verstandig wil een gemeentebestuur dat wil luisteren naar de burgers en actief samenwerking zoekt, een gemeente die participeert en faciliteert. De regels over inspraak, aangegeven door de Nationale Ombudsman, willen wij ook in Westland invoeren.

Westland Verstandig  heeft de navolgende speerpunten op het gebied van inspraak burgers:

 • De gemeente motiveert of en zo ja hoe ze burgers betrekt bij beleids- en besluitvorming. Criteria daarbij zijn of het invloed heeft op de leefomgeving en of er ruimte is voor participatie. Deze motivering maakt de gemeente desgevraagd kenbaar.
 • De gemeente maakt participatie een vast onderdeel van het politieke en bestuurlijke besluitvormingsproject.
 • De gemeente gaat zeer terughoudend om met de mogelijkheid participatie te beperken vanwege het algemeen belang. Kiest de gemeente er toch voor burgerparticipatie te beperken, dan moet ze deze keuze motiveren.
 • De gemeente bepaalt, voordat het participatietraject van start gaat, welke rol de burger krijgt ten aanzien van coproduceren, adviseren, raadplegen en informeren.
 • De gemeente zorgt voor een zorgvuldig vormgegeven participatieproces.
 • Westland Verstandig is voor invoering van een referendum in Westland bij belangrijke zaken die burgers aangaan.

Dit betekent dat de gemeente expliciet maakt:

 • welk onderwerp ter discussie staat;
 • wie ze bij de beleids- en besluitvorming betrekt, dus wie de belanghebbenden zijn;
 • op welke ze het participatieproces inricht, zo mogelijk in overleg met de belanghebbenden;
 • op welke wijze ze de burger het best kan bereiken, bijvoorbeeld per brief, via de media of huisbezoek. Voor welke wijze ze kiest is mede afhankelijk van de rol die de burger heeft gekregen in het participatieproces.

De gemeente is oprecht geïnteresseerd in hetgeen burgers naar voren brengen en laat dat merken in woord en daad. Van burgers mag een constructieve bijdragen worden verwacht;

 • De gemeente weegt de inbreng van burgers mee in de uiteindelijke beslissing en maakt dat zichtbaar.
 • De gemeente levert extra inspanning om alle belanghebbenden actief te betrekken, dus ook degenen die zich niet meteen in eerste instantie zelf aanmelden.
 • De gemeente informeert de burger tijdig en volledig over het onderwerp van participatie, hun rol en de manier waarop het participatieproces vorm krijgt.
 • De gemeente informeert burgers gedurende het participatietraject regelmatig over wat er gebeurt met hun inbreng.
 • De inbreng van burgers wordt schriftelijk vastgelegd De gemeente informeert burgers ook over lang stilliggen, uitstel of wijziging van voornemens of plannen van de gemeente. De gemeente motiveert haar besluit waarbij ze aandacht besteedt aan de door de burgers naar voren gebrachte (tegen)argumenten.