Gemeentelijke huisvesting en bedrijfsvoering

Gemeentelijke huisvesting en bedrijfsvoering

 • 1 januari 2014
 • door Westland Verstandig

Op 30 oktober 2013 hebben zowel College als Raad uitgesproken dat de kiezers op 19 maart 2014 het voor het zeggen hebben. Dus: intrekking besluiten van 19 december 2012 en 30 oktober 2013 is mogelijk en wat Westland Verstandig betreft gebeurt dat ook als de kiezer dat uitspreekt.

Westland Verstandig is voor het doorgaan in de bestaande gemeentehuizen en dus tegen de bouw van twee nieuwe gemeentehuizen op de locaties Verdilaan en Tiendweg. Eind 2012 hebben ruim 7.400 Westlandse burgers al aangegeven eveneens tegen nieuwbouw te zijn.

De burger is aan zet

De voordelen van doorgaan in een deel van de bestaande gebouwen zijn de navolgende:

 • veel goedkoper (scheelt € 2.5 miljoen per jaar);
 • gelden deels gebruiken voor nuttiger zaken;
 • gemeenteschuld loopt niet op;
 • de grotere kernen behouden “hun gemeentehuis”;
 • leegstand van zeven bestaande gebouwen –in De Lier, Wateringen, Monster, ’s-Gravenzande, Naaldwijk, Oude Raadhuis en de Rabobank Verdilaan- wordt voorkomen;
 • geen onzekere risico’s over verdere kosten van nieuwbouw;
 • de gemeente blijft “baas in eigen huis” en niet 25 jaar aan de leiband van een ontwikkelaar;
 • vanuit de bestaande gebouwen de ambtelijke organisatie ombouwen naar een kleiner kwalitatief goed functionerend apparaat.

Westland Verstandig  heeft de volgende speerpunten voor de huisvesting en bedrijfsvoering van de gemeente:

 • We willen doorgaan in de huidige gemeentekantoren. Nu zijn er vier in gebruik en als er minder ambtenaren zijn, dan kan het aantal gemeentehuizen geleidelijk afgebouwd worden. Uitgaande van de personele bezetting kan afstoten in 2015 van één van de vier bestaande gemeentehuizen. Dit is verreweg de beste oplossing: de goedkoopste voor wat betreft het investeren/goedkoopste voor wat betreft gebruik en ook de minste kapitaalsvernietiging. Verder houden we dan gemeentehuizen in de grotere kernen. Of er nu twee gemeentehuizen op afstand in Naaldwijk staan of de huidige situaties lijkt ons ten aanzien van effectief werken niet echt uit te maken. Daarbij komt dat nog lang niet zeker is hoeveel ambtenaren er op termijn nodig zijn gezien de crisis en de nieuwe wijze van werken met internet. Dus nu doorgaan in de oude gebouwen.
 • Als de gemeente Westland in de toekomst meer financiële armslag heeft, economisch betere tijden zijn aangebroken en als er een soort eindsituatie ontstaat in de huidige ontwikkelingen (hoeveel ambtenaren blijken nodig, wat betekent het nieuwe werken, welke taken gaat de gemeente verder nog op zich nemen in de toekomst), dan komen met een deugdelijk Westlandwaardig nieuw gemeentehuis op een plaats waar een ieder het wel over eens is en wat Westland een goede en duurzame uitstraling zal geven. Ook dan blijft overeind dat het bouwtechnisch nodig moet zijn en financieel aantrekkelijker is. Het bouwen van twee gedrochten nu, zijnde de twee (halve) gemeentehuizen, is Westland onwaardig.
 • Gelukkig hebben de Westlandse burgers nog wat te kiezen op 19 maart 2014 Na de verkiezingen kan de samenstelling in de Raad grondig veranderd zijn. Dat bepaalt de kiezer. Voor de keuze voor twee halve gemeentehuizen kan dat grote gevolgen hebben. Alles kan veranderd worden. In feite is nog niets besloten. De nieuwe overeenkomst wordt pas begin 2015 aangegaan. Door de nieuw gekozen Raad kan dus nog ingegrepen worden.
 • Wij willen dat de gemeente Westland aandacht en geld besteed aan echt belangrijke zaken voor burgers. Bezuiniging na bezuiniging wordt doorgevoerd en het College weet het blijkbaar ook niet meer voor de jaren 2016/2017, want dan is er nog geen sluitende begroting, maar tegelijkertijd wel twee peperdure gemeentehuizen.
 • Wij willen inzetten op goed werkgeverschap en voldoende ontplooiingsmogelijkheden van medewerkers van de gemeente.
 • Westland Verstandig meent dat op de ambtelijke organisatie verder bespaard kan worden. Op een loonsom van ongeveer € 50 miljoen kan meer bezuinigd worden dan thans begroot. Een grote groep gepensioneerde medewerkers vloeit af, terwijl verder de hoeveelheid activiteiten vanwege de crisis afneemt waardoor er minder medewerkers nodig zijn. In overbodige taken willen we snoeien.
 • Westland Verstandig  vindt dat slechts zeer incidenteel en goed onderbouwd externe arbeidskrachten moeten worden ingehuurd door de gemeente. Veel minder dan tot nu toe het geval was. Dit scheelt miljoenen euro’s.
 • Westland Verstandig heeft de afgelopen Raadsperiode geconstateerd dat de begrote euro’s voor een bepaald doel vaak opgaan aan onderzoek en externe arbeidskrachten, dus niet aan het onderwerp zelf. Als voorbeeld kan genoemd worden Centrum voor de Kunsten. Westland Verstandig vindt dit ongewenst en dit mag zich absoluut niet meer voordoen.
 • Wij vinden dat de gemeente zich moet richten op haar kerntaken. Met behoud van zeggenschap kunnen er meer zaken met andere gemeenten gemeenschappelijk worden gedaan. Er kunnen bepaalde taken worden uitbesteed of in samenwerking met bedrijven of instellingen worden uitgevoerd. Met inachtneming van de beschermende taak van de gemeente mag de eigen verantwoordelijkheid van de burger worden aangesproken.
 • Westland Verstandig vindt het geen automatisme dat Westland zal deelnemen in de gemeenschappelijke regeling van de metropool Den Haag-Rotterdam. De voordelen zullen goed afgewogen moeten worden tegen de nadelen. Verder moet gekeken worden welke belangen de metropoolregio voor het Westland zal gaan behartigen. Uitgangspunt is natuurlijk dat het Westland geen financieel nadeel mag ondervinden door het niet deelnemen aan de metropoolregio. Dit dient grondig uitgezocht te worden.
 • Westland Verstandig staat kritisch tegenover de deelname van de gemeente aan andere gemeenschappelijke regelingen. Het verleden heeft uitgewezen dat dit vaak tot een financiële ramp leidt, alhoewel wel gezegd moet worden dat in alle gevallen de gemeente Westland zelf ook haar controlerende taak niet goed heeft behartigd.
 • Is er toch een gemeenschappelijke regeling, dan vinden wij dat bij vergaderingen de portefeuillehouder zowel lid van het College van B&W moet zijn die formeel lid is als wel een ambtenaar van de gemeente op het gebied van financiën die ook professioneel de financiële gang van zaken bij de betreffende gemeenschappelijke regeling in de gaten houdt. Op die wijze kan beter vorm en inhoud gegeven worden aan de controle.
 • Wij vinden ook dat andere samenwerkingsverbanden verder uitgebreid moeten worden. Het spreekt voor zich in de Greenport en de samenwerking met Oostland-Barendrecht, maar ook ROM Zuidvleugel.