Passende en betaalbare woningen

Passende en betaalbare woningen

 • 1 januari 2014
 • door Westland Verstandig

Door de crisis staan nu in Westland veel bestaande huizen te koop. In de dorpskernen staan –vaak al vele jaren- gebouwen (scholen, woningen etc.) leeg. Ook worden de meeste dorpskernen al vele jaren ontsierd door open plekken en dichtgetimmerde en antikraak bewoonde panden. Tenslotte heeft de gemeente een fikse hoeveelheid bouwgrond onder meer in de Westlandse Zoom en het Nieuwe Water in voorraad waarop voorlopig weinig bouwactiviteiten zullen plaatsvinden. Voldoende vraag is er naar betaalbare koop-/huurwoningen bij starters, jonge gezinnen en ouderen. Daarop dient dan ook te worden ingezet.

Westland Verstandig-LEO 2.0 vindt dat er voor alle Westlanders een passende woning beschikbaar moet zijn. Het woningbouwbeleid is de oorzaak van het tekort aan woningen voor jongeren en jonge gezinnen. De wachttijden om een sociale huurwoning te krijgen zijn onacceptabel lang. Één van de oorzaken is de stagnatie van de doorstroming naar de hogere huurklassen.

Het is van belang dat woningen levensloopgeschikt gebouwd worden. Ouderen kunnen dan in hun eigen vertrouwde omgeving blijven wonen. Het moet mogelijk zijn om in voorkomende situaties zorg op maat te ontvangen.

Er moeten voldoende woningen in de dorpen komen. Kinderen en hun ouders moeten dicht bij elkaar in de buurt kunnen wonen en kunnen helpen met eventuele verzorging.

Ieder een dak boven het hoofd

Westland Verstandig-LEO 2.0 wil de behoefte aan woningen op de volgende manier aanpakken:

 • levensloopgeschikte woningen bouwen;
 • meer sociale huurwoningen bouwen;
 • uitbreidingsmogelijkheden in overeenstemming met de natuurlijke groei in de dorpen. Ook voor ouderen en jonge gezinnen zodat deze reële kansen krijgen om in hun dorp te blijven wonen.

Helaas is door de huidige wetgeving slechts beperkte regulering mogelijk. Westland Verstandig-LEO 2.0 zoekt graag de grenzen op van sturing en beschikbaarheid van woningen voor de lokale bevolking.

Westland Verstandig-LEO 2.0 heeft de volgende speerpunten op het gebied van wonen:

 • Wij willen vooral dat in of nabij de dorpskernen op plaatsen waar nu scholen/andere gebouwen etc. leegstaan woningbouw voor starters, jonge gezinnen en ouderen plaatsvindt. De gemeente zal daarbij ruimschoots omgaan met de regels maar wel ieder plan deugdelijk inpassen in de omgeving. Geef voorrang aan huizenbouw binnen de dorpskernen en stel deze niet achter bij bebouwing van de Westlandse Zoom of het Nieuwe Water.
 • Wij willen initiatieven en voorstellen van particulieren met bouwplannen positief en transparant bejegenen. Wie het uitvoert is niet zo van belang als maar gebouwd wordt.
 • Westland Verstandig-LEO 2.0 wil dat levensloopgeschikte woningen worden gerealiseerd in verband met toenemend vergrijzing. Dit bevordert ook de doorstromingsmogelijkheden voor senioren. Geregeld zal moeten worden de zorg en ondersteuning en de financiële gevolgen daarvan.
 • We willen inzetten op allerlei constructies, zoals erfpacht en duokoop, die zo zijn opgezet dat dat een lagere financiële last voor de koper meebrengt en ook de hypotheekbanken daarmee akkoord gaan.
 • Wij willen meer aandacht besteden aan “wonen en zorg”
 • Wij willen dat in oudere woonwijken zoveel als mogelijk woningen worden toegewezen aan mensen die gebonden zijn aan de betreffende kern of personen die uit het Westland afkomstig zijn. Als dat niet mogelijk is, draag dan zorg voor het zoveel mogelijk plaatsen van gezinnen die passen in de betreffende buurt. Voorkom dat er klachten komen van bewoners omdat nieuwkomers zich anders gedragen dan de buurt gewend is.. Voor inwoners is woongenot het belangrijkste wat er is. Daar moeten we heel zorgvuldig mee omgaan.
 • Wij willen doorgaan met startersleningen inzetten en doorstroming stimuleren door in samenwerking met bouwers/bankrestschulden te verlichten.
 • Wij willen meer woningtoewijzingen aan Westlanders bij nieuwbouw huurwoningen en ook bestaande huurwoningen. Weliswaar geldt een Europese inkomensgrens en is ook duidelijk dat vele inwoners van Westland een specifieke voorkeur voor een bepaalde kern hebben, maar in deze heeft de gemeente een sturende taak. Maak gebruik van de maximale ruimte die wordt gegeven. • Wij willen zo nodig in de bestaande wijken de 15% vrije lokale beleidsruimte inzetten waardoor meer woningen aan mensen uit de wijk zelf of uit de betreffende dorpskern kunnen worden toegewezen. Dit is goed voor de sociale cohesie en veraangenaamt het wonen.
 • De gemeente moet goede prestatieafspraken met alle woningcorporaties maken. Op die wijze moet verzekerd worden dat alle dorpskernen en alle inwoners -zowel starters, jonge gezinnen, ouderen en degenen die hulp nodig hebben- verzekerd zijn van goede huisvesting.
 • Wij willen dat de gemeente zelf weer een woningbedrijf opricht. De ervaring leert dat de bestaande woningcorporaties, menigmaal om redenen die zij ook niet in de hand hebben, niet bieden wat de inwoners vragen. Wij willen het woningbedrijf actief inzetten voor de realisering en organisatie van goedkopere woningen. Het woningbouwbedrijf moet ook inzetten op het realiseren van zorgcomplexen waarbij voor een deel wonen wordt gefaciliteerd en voor een deelaanvullende zorg op maat. Het woningbedrijf kan dan ook samenwerken met de woningcorporaties en de zorginstellingen. De gemeente houdt zo meer grip op wat nodig is voor haar burgers. Nu is iedereen te vaak afhankelijk van de woningcorporaties.
 • Wij willen zorgwoningen (zorg gerelateerd wonen) voor ouderen in de kernen en wel in alle prijsklassen.
 • De gemeente dient te helpen met het behoud van de zorgcentra in de dorpskernen. Ouderen in de verschillende dorpskernen hebben het recht om in hun dorpskern, waarin ze meestal geboren en getogen zijn, van hun oude dag te genieten. De gemeente heeft de plicht om daarvoor direct of indirect te zorgen.
 • De gemeente moet zorgvuldig toezien op wat er gebeurt met vrijkomende gebouwen van Duinhof, Sonnevanck en Rozenhof. Initiatieven van derden tot behoud of andere goede invulling moeten ondersteund en gefaciliteerd worden.
 • Westland Verstandig-LEO 2.0 is voor een verdere samenwerking tussen de woningcorporaties en zorgorganisaties om zo zorg op maat voor ouderen en hulpbehoevenden tot stand te brengen. De woningcorporaties moeten dan zorgen voor de huisvesting en de zorgorganisaties voor zorg en dienstverlening op maat. De gemeente heeft in ieder geval in deze een regisserende functie en zal waar dat nodig blijkt te zijn moeten faciliteren en financieel ondersteunen.
 • De gemeente moet burgerinitiatieven –groot en klein- voor de realisering van zorgwoningen faciliteren. Westland Verstandig-LEO 2.0 juicht het initiatief met de oude Naaldwijkse Bernadetteschool van een projectontwikkelaar toe. Goed voorbeeld doet goed volgen.
 • De gemeente dient ook te faciliteren en te ondersteunen bij het aanpassen van woningen aan de behoefte van mantelzorg dichtbij. Daartoe dienen de regels zo nodig te worden aangepast en in concrete gevallen zal de mogelijkheid geboden moeten worden aan de bewoners om woningen aan te passen waardoor ook eventueel de ouders door hen in die woning gehuisvest en verzorgd kunnen worden.