De jeugd heeft de toekomst

De jeugd heeft de toekomst

 • 1 januari 2014
 • door Westland Verstandig

Investeren in goed onderwijs en een goede ontwikkeling van onze opgroeiende jeugd is investeren in de toekomst. Jeugd die extra zorg nodig heeft moet deze laagdrempelig kunnen krijgen. De Jeugdzorg is één van de driedecentralisaties die door de gemeente uitgevoerd moet gaan worden en is het verst qua landelijke politieke besluitvorming. Westland Verstandig-LEO 2.0 wil dat deze nieuwe taak goed wordt voorbereid in samenwerking met betrokken organisaties in het Westland en de jongeren zelf.

Je bent nooit te oud om te leren maar alles wat je geleerd hebt op jonge leeftijd is mooi meegenomen en geeft betere kansen op een voorspoedig leven. Daarom wil Westland Verstandig-LEO 2.0 optimale condities scheppen op scholen, in verenigingen, thuis en waar dan ook in Westland om onze jeugd en jongeren goed voor te bereiden op hun toekomst. Wij staan voor goed onderwijs en goede begeleiding op maat in een veilige en gezonde leefomgeving, waarbij het kind centraal staat.

Wij willen dat de jeugd veilig en plezierig kan wonen, naar school gaan, sporten, ontspannen en uitgaan. Laat jongeren zelf initiatieven ontplooien over wat voor hen belangrijk is.

Jong geleerd is oud gedaan

Westland Verstandig-LEO 2.0 heeft de volgende speerpunten voor de jeugd en jongeren:

 • Wij willen primair onderwijs dichtbij en zo mogelijk in elke dorpskern behouden.
 • Wij vinden dat m.i.v. komend schooljaar naast cultuureducatie ook bewegingsonderwijs en schoolzwemmen door de gemeente wordt gefaciliteerd. Daar hechten wij meer belang dan aan de jeugdcoördinatoren. Elk kind dat de basisschool verlaat moet zwemdiploma A hebben.
 • Wij willen een goed en breed aanbod van voortgezet/middelbaar onderwijs in Westland en beroepsonderwijs dat aansluit bij de behoeften van het regionaal bedrijfsleven. Voldoende stageplaatsen in samenwerking met bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld is belangrijk voor de motivatie van leerlingen en bevordert een soepele overstap van school naar werk.
 • Huisvesting van scholen en een gezonde en veilige leeromgeving hebben onze prioriteit. Het budget voor nieuwbouw moet omhoog. De afschrijvingstermijn is door de bezuinigingen gesteld op 100 jaar en moet net als de gemeentelijke huisvesting worden gewijzigd naar 50 jaar. Gemeentekantoren worden gemiddeld na 20-30 jaar al als onbruikbaar neergezet. Waarom is dat bij scholen 100 jaar.
 • Wij willen multifunctioneel gebruik van gebouwen, door het vergroten van betrokkenheid van ouders en door stimulering van verenigingsdeelname. Er moet extra worden ingezet op meedoen door jeugd en jongeren aan activiteiten in dorpen, verenigingen en scholen.
 • Westland Verstandig-LEO 2.0 is voorstander van een vaste Jongerenraad. Op deze wijze kunnen jongeren aangeven wat zij belangrijk vinden.
 • Westland moet blijven werken aan verbeterde en veilige school-thuisroutes en routes naar sportparken, kinderopvang en winkelcentra.
 • Leerlingenvervoer is alleen voor diegenen die functioneel beperkt zijn en die niet in hun eigen woonkern onderwijs kunnen genieten en aangewezen zijn op onderwijs elders. Leerlingenvervoer op grond van religieuze schoolkeuze dient door de ouders zelf te worden gefinancierd.
 • Wij willen dat leerlingen in het primair voortgezet onderwijs aangemoedigd worden lid te worden van minimaal één Westlandse vereniging op het gebied van cultuur en/of sport.  Wij willen dat jeugd en jongeren begeleid worden in hun ontwikkeling, ook in hun vrije tijd. Naast de vele verenigingen die daarin een belangrijke rol vervullen willen we in iedere dorpskern één of meer mogelijkheden voor jongeren om elkaar te ontmoeten zonder dat zij direct tot overlast zijn voor de omgeving. Dit zou in bestaande accommodaties van de gemeente, verenigingen en maatschappelijke instellingen gerealiseerd kunnen worden door multifunctioneel gebruik.
 • Voor de doelgroep tot 18 jaren zouden ook leuke (disco-) avonden georganiseerd kunnen worden zonder het schenken van alcohol of ander activiteiten.
 • Jongeren raken soms in problemen of hebben hulpvragen en ondersteuning nodig. Westland Verstandig-LEO 2.0 vindt dat er extra aandacht nodig is voor een laagdrempelige toegang tot informatie en hulp op maat, zodat hun ontwikkelingskansen in het onderwijs en hun kansen op de arbeidsmarkt beter geborgd worden.
 • Tegen jongeren die zich niet weten te gedragen en overlast veroorzaken zal hard opgetreden moeten worden. Het rustig woongenot van onze inwoners moet gegarandeerd goed zijn.