Geef ondernemers de ruimte en houdt Westland bereikbaar

Geef ondernemers de ruimte en houdt Westland bereikbaar

 • 1 januari 2014
 • door Westland Verstandig

Samen op zoek naar vernieuwende, duurzame aanpakken waarbij verbindingen tussen sectoren als glastuinbouw en toerisme, recreatie, horeca en cultuur kansen bieden. Investeren in de economie betekent ook financieren en faciliteren. Wat wil en kan het bedrijfsleven concreet en wat wordt van de gemeente verwacht? Westland Verstandig-LEO 2.0 is natuurlijk voorstander van een innovatief glastuinbouwcluster en wil dat Westland als de belangrijkste greenport van Nederland voorop blijft lopen. De gemeente moet daarvoor de ruimtelijke voorwaarden scheppen en heeft dat samen met het Westlandse bedrijfsleven en maatschappelijke middenveld gedaan in de onlangs vastgestelde Structuurvisie Westland 2025 met perspectief op 2040.

Wij willen met het gehele bedrijfsleven blijven samenwerken aan een concurrerend vestigingsklimaat en een duurzame economie. Dat vraagt om noodzakelijke investeringen, niet alleen in het glastuinbouwcluster, maar ook in leefbare en bloeiende winkelcentra, dorpskernen, bedrijventerreinen en een goede bereikbaarheid gericht op mobiliteit van personen en logistieke stromen.

Westland Verstandig-LEO 2.0 wil ruimte voor elkaar versterkende bedrijvigheden, zoals recreatie en toerisme dat verbonden wordt met het glastuinbouwcluster en daaraan gekoppeld een florerende horeca en detailhandel, zowel gericht op de fun- als runshopper. De investeringsgelden dienen gezamenlijk te worden opgebracht door bedrijfsleven, gemeente en met cofinanciering van andere overheden (subsidies) en derden. De rol van de gemeente betreft vooral het publieke aandeel. Om in de snel veranderende en globaliserende markten mee te blijven doen is een economische visie nodig die ook verder gaat dan tactische projecten , zoals in de Westland Agenda. Bij Westland hoort een economisch investeringsfonds dat zowel in goede als in slechte tijden ondersteunt bij deze taakopdracht. Daarvoor is een evenwichtige bijdrage nodig van allen zonder extra administratieve lasten en zonder extra uitvoerings- en handhavingskosten voor de gemeente. Hiermee kunnen concrete projecten, zoals in de Westland Agenda, ook structureel gefinancierd worden. De daarvoor bestemde eenmalige reserves van de verkoop van Westland Energie Services in 2007 en CAIWAY in 2008 zijn namelijk nagenoeg uitgeput. Generieke fondsvorming met een vermenigvuldiger door cofinanciering is nodig om te voorkomen dat we achter de feiten aan gaan lopen. Dat geldt ook in tijden dat ‘delen het nieuwe hebben’ is. Elk jaar € 8-10 mln. samen investeren is op deze wijze mogelijk en haalbaar. Dit alles is een topgreenport waardig.

Presteren, investeren en innoveren

Westland Verstandig-LEO 2.0 heeft de volgende speerpunten voor ondernemers en bedrijvigheid:

 • De gemeentelijke rol ligt in het optimaliseren van het vestigingsklimaat, het faciliteren en stimuleren van het ondernemerschap, het organiseren en stimuleren van netwerken en verbindingen in de regio maar ook in het stellen van duidelijke en eenvoudige regels. De huidige bedrijven en instellingen vormen een stevig fundament in de economische structuur. Die structuur dient de gemeente Westland optimaal te faciliteren en te ondersteunen.
 • Voor wat hoort wat. Westland Verstandig-LEO 2.0 wil helderheid over de unaniem in de Raad vastgestelde motie over het Westlandse Investeringsfonds: óf we investeren samen of niet. Daarbij gaan we uit van de volgende uitgangspunten: iedereen doet mee, geen administratieve lasten en geen perceptiekosten. Uitwerking ook in samenwerking tussen gemeente en gezamenlijke bedrijfsleven. Concreet project is bijvoorbeeld Horti Campus/ Horti Expo.
 • Westland Verstandig-LEO 2.0 heeft grote waardering voor het initiatief Horticampus/Horti Expo en wil hiervoor verdere ondersteuning en begeleiding van de gemeente.
 • Braakliggende gronden moeten tijdelijk een maatschappelijke en/of economische functie gaan krijgen en de bouwsector en aanverwante sectoren in Westland moeten daarvan kunnen profiteren.
 • Westland Verstandig-LEO 2.0 vindt dat alle kernen en bedrijventerreinen van openbaar- en bedrijvenvervoer voorzien moeten zijn. Een goede mix van snelbusdiensten die goed verbonden zijn met omliggend regionale en landelijke OV (Randstadrail en NS) en daarmee verbonden kleine Westlandse lijnbusjes, Plusbus voor senioren, en Regiotaxi Haaglanden speciaal voor reizigers met mobiliteitsbeperkingen.
 • Westland Verstandig-LEO 2.0 wil compleet dekkende openbare wifi in Westland. Westland wil het kenniscentrum voor de tuinbouw in de wereld zijn en een aantrekkelijke vestigingsplaats voor toonaangevende bedrijven. Het beschikbaar stellen van gratis wifi past daarbij. Westland moet voorop lopen in de digitale ontwikkelingen en een voorbeeld zijn voor andere gemeentes. De beste Westland marketing!
 • De digitale dienstverlening van de gemeente moet beter en de administratieve lasten (regeldruk) moeten verder worden teruggedrongen.
 • Minder bureaucratie is goed voor de bedrijven en ook voor het binnenhalen van nieuwe bedrijven tegen aantrekkelijke condities. Zo komen we van de grote grondvoorraad af en groeit de werkgelegenheid
 • In alle dorpskernen moet voldoende aanbod zijn voor de dagelijkse boodschappen en een passend aanvullend winkelaanbod dat aansluit op de (veranderende) vraag en het koopgedrag. Door concentratie en aantrekkelijke inrichting van de winkelgebieden met voldoende parkeermogelijkheden kan naast het winkelen ook bijgedragen worden aan sociale ontmoeting.
 • Winkeliers(verenigingen) bepalen zelf wanneer ze open zijn. Zoals nu al duidelijk is geworden houden de winkeliers al voldoende rekening met de plaatselijke omstandigheden per kern. De gemeente moet zich daar niet mee bemoeien.
 • In 2012/2013 is Westland gezakt van plaats 17 naar plaats 21 op de lijst van de MKB-vriendelijkste gemeenten. In samenwerking met MKB Westland willen wij weer de stijgende lijn inzetten.
 • Wij blijven werken aan betere en veiligere wegen onder meer door grote verkeersaders (zoals N213) te verbeteren. Kruispunten moeten worden aangepakt en de capaciteit moet worden verhoogd. Door verdere scheiding van gemotoriseerd en langzaam verkeer wordt de veiligheid beter gewaarborgd. Er moeten maatregelen worden genomen om de geluidsoverlast en de snelheid te beperken op, ontsluitingswegen, in de dorpskernen en op de linten in het buitengebied..
 • Westland Verstandig-LEO 2.0 wil graag met inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden aan de slag gaan met de uitvoeringsagenda van de Structuurvisie Westland 2025. Hierin is opgenomen welke stappen moeten worden gezet om te komen tot de gewenste ontwikkelingen die duurzaam en toekomstbestendig zijn. De financiering hiervan willen wij structureel borgen.
 • Wij willen meer groene golfzones waarbij verkeerslichten op elkaar afgestemd zijn. Daardoor ontstaat onder meer een snellere doorstroming.
 • Westland Verstandig-LEO 2.0 wil dat het strand een goede mix biedt aan natuurbeleving en strandrecreatie. De bouw van strandhuisjes moet tot de mogelijkheden horen. De gemeente dient op een open wijze marktpartijen gelijke kansen te geven in te tekenen op het project op een daarvoor geschikte locatie langs de kust.