Werkgelegenheid

Werkgelegenheid

  • 1 januari 2014
  • door Westland Verstandig

Het aantal arbeidsplaatsen in Westland is ca 58.000. Daarvan zijn er 24.000 in de glastuinbouw en er zijn naar schatting 10.000 arbeidsmigranten in Westland werkzaam. Dat betekent dat nog steeds een groot deel van de arbeid (ca. 83%) in Westland en ook in de glastuinbouw (minimaal 58%) niet door arbeidsmigranten wordt verricht.

Onvrijwillig werkloos zijn als gevolg van reorganisatie en faillissement heeft er vooral in 2012 en 2013 flink ‘ingehakt’ in Westland. Dit heeft grote sociale en financiële impact op de werkloze en zijn directe omgeving en uiteindelijk ook voor de Westlandse samenleving.

Waar hebben we het over? De gemeente zegt zelf geen zicht op de samenstelling van de groep niet-werkende werkzoekenden (NWW-ers) te hebben. Wij hebben dat wel. Het gaat (in november 2013, bron registratie UWV-Werkbedrijf) om 2.640 NWW-ers in onze gemeente. De werkloosheid is afgelopen jaren snel gestegen in ’t Westland. De stijging is 40-50% het laatste jaar. Van deze NWW-ers is 42% laag opgeleid is, 53% is vrouw en ruim 25% is meer dan 1 jaar werkloos is. Van deze groep NWW-ers is 12% jonger dan 27 jaar en 41% ouder dan 50 jaar. Werklozen worden nu pas door de gemeente Westland uitgenodigd voor een gesprek als zij binnen 4 maanden in de bijstand dreigen te komen. Gelet op het veelal lange arbeidsverleden van de relatief grote groep oudere werklozen is dat pas na maanden of zelfs bijna 3 jaren (de maximale werkloosheidsduur is nu nog 38 maanden alvorens men in de bijstand komt).

Westland Verstandig-LEO 2.0 wil dit groeiende sociaal-maatschappelijke probleem met prioriteit aanpakken. Zeker met de decentralisatie op het gebied van Werk en Inkomen die op de gemeente afkomt, is het zaak hier meer proactief en alert mee om te gaan dan nu nog het geval is.

De gemeente zal samen met werkgevers en uitzendbureaus in de Westlandse regio er meer werk van moeten maken om de veelal nieuwe groepen aan het werk te krijgen.

Aan ’t werk voor de Westlandse werkzoekenden

Westland Verstandig-LEO 2.0 heeft de volgende speerpunten voor het bevorderen van de werkgelegenheid en het terugdringen van de werkloosheid en het aantal uitkeringsgerechtigden:

  • Wij willen tijdig gerichte maatregelen voor de nieuwe groep niet-werkende werkzoekenden die door de crisis soms na jaren werken op straat komen te staan. Gelet op de samenstelling van deze groep is in het bijzonder aandacht nodig voor de productie-arbeid, waar het meest sprake is van gevoelde verdringing door arbeidsmigranten. Hier liggen ook de meeste kansen. Te beginnen met eerder actief begeleiden van deze groep. Hiervoor moeten, indien nodig, extra financiële middelen vrijgemaakt worden.
  • Kom in samenwerking met het Westlandse bedrijfsleven met stimuleringsmaatregelen die het aantrekkelijker maken voor werkgevers om stagiaires en starters op de arbeidsmarkt een kans te bieden. Ook hier willen wij extra financiële middelen voor vrijmaken.
  • De nieuwe werkelijkheid vraagt om gepaste maatregelen en, indien nodig, extra handhaving zodat wetgeving en cao’s niet worden omzeild met schijnconstructies en andere verdringingsconstructies. Zeker in Westland met veel arbeidsmigranten is dat een extra groot risico. Het gevolg is dat door het groeiende volume van uitkeringsgerechtigden werkgevers die de regels juist toepassen -en in feite de gehele samenleving- worden benadeeld. Werkgevers en uitzendbureaus hebben hier een maatschappelijke verantwoordelijkheid en de overheid moet naast stimuleren waar nodig streng de regels handhaven.
  • In opdrachten van de gemeente (inkoopbeleid) werk maken van het bevorderen dat Westlandse niet-werkende werkzoekenden en ook mensen werkzaam bij de sociale werkplaats (Patijnenburg) worden ingezet door het criterium ‘social return’2 maximaal in te zetten in aanbestedingen.
  • Wij willen Werkplein Westland handhaven in de huidige vorm. Deze samenwerkingsrelatie vanuit één locatie tussen Patijnenburg en de gemeente dient voortgezet te worden.
  • Wij willen dat zoveel als mogelijk werk door de gemeente aan Westlandse ondernemers gegeven wordt. De nota Welbesteed dient correct toegepast te worden.