Arbeidsmigranten: gelijke rechten én plichten

Arbeidsmigranten: gelijke rechten én plichten

 • 1 januari 2014
 • door Westland Verstandig

Westland kan niet zonder arbeidsmigranten in de glastuinbouw. Er is meer werk dan Westlanders samen kunnen verrichten en gebleken is dat uitkeringsgerechtigden in de omliggende steden dat gat niet voldoende kunnen of willen invullen. In deze mindere jaren met stijgende werkloosheid in Westland zelf is er echter wel extra aandacht nodig voor werkwillige Westlanders die werkloos zijn geworden. Het is van belang dat nieuwkomers op hun rechten en plichten en fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving worden gewezen. Zeker als ze hier langer willen verblijven is het zaak dat zij zoveel mogelijk meedoen als het gaat om werken, wonen en leven.

Werk genoeg, wel naar de Nederlandse maatstaf

Westland Verstandig-LEO 2.0 heeft de volgende speerpunten voor het bevorderen van integratie van arbeidsmigranten:

 • Wij willen dat voor alle arbeidsmigranten en buitenlandse bedrijven die hier werk verrichten de Nederlandse regels worden toegepast omrent arbeidsrecht en cao’s en andere relevante wet- en regelgeving. Voorwaarde hiervoor is dat arbeidsmigranten bekend zijn bij de Nederlandse overheid en ingeschreven staan in het de Basisregistratie Personen (GBA en Register Niet-Ingezetenen).
 • Het aantal ingeschreven arbeidsmigranten (3.000- 3.500) is aanzienlijk lager dan het geschatte aantal van 10.000 in Westland werkende arbeidsmigranten. Dit vraagt om nog meer zicht en controle van de doelgroep. Hierbij kan tevens efficiënt gebruik gemaakt worden van de nieuwe BRP.
 • Wij willen dat actief bekeken wordt wat de maatschappelijke effecten zijn van de op 6 januari 2014 van kracht geworden Wet Basisregistratie Personen. Hetzelfde geldt voor het open stellen van de grenzen (geen tewerkstellingsvergunning nodig) voor de Roemenen en Bulgaren vanaf 1 januari 20145.
 • Westland Verstandig-LEO 2.0 wil dat bij het gebruik van collectieve voorzieningen die niet direct gekoppeld zijn aan arbeid, zoals zorg en bijstand, voor arbeidsmigranten dezelfde condities gelden als voor iedereen. Dit kan/moet door zich te verzekeren of door de opgebouwde rechten naar gelang de verblijfsduur in Nederland. Uitgangspunten daarbij zijn dat misbruik en fraude worden voorkomen/tegengegaan en dat op een redelijke manier wordt omgegaan met de welvaartsverschillen tussen Europese landen.
 • Wij willen dat ‘open grenzen’ impliceert dat er geen nivellering op Europees niveau plaatsvindt, zoals nu lijkt te gebeuren, maar ‘nivellering’ op Nederlands welvaartsniveau. Bij vertrek uit Nederland anders dan voor tijdelijke vakantie vervallen derhalve opgebouwde rechten naar de Nederlandse maatstaf. Voor zover de gemeente daarop invloed heeft, wordt dit in het gemeentelijke beleid opgenomen. Dat uitgangspunt willen wij ook meenemen in de decentralisaties naar de gemeente.
 • Huisvesten van tijdelijke arbeidsmigranten moet voor zover mogelijk bij de tuinders zelf op het bedrijf en daarvoor moeten de uitgangspunten worden vastgesteld. Arbeidsmigrantenhotels of grootschalige huisvesting voor tijdelijke arbeidsmigranten willen wij niet in of dichtbij de kernen.
 • Woningen dienen zo weinig mogelijk onttrokken te worden aan de ‘woonfunctie’ ten koste van (commerciële) kamerverhuur of pensions. Deze moeten bestemd blijven voor huishoudens. Bestemmingsplannen dienen hierover duidelijkheid te scheppen. Dit voorkomt overbewoning, huisjesmelkerij en burenoverlast. Ook voor gebouwen, zoals bedrijfs-, winkel- en kantoorpanden in onder of naast woningen, die nu geen woonfunctie hebben, dienen in beginsel niet omgezet te worden voor kamerverhuur of pensions. Omzetten naar reguliere woonfunctie is meestal beter mogelijk.
 • Arbeidsmigranten die zich blijvend willen vestigen en dat geldt zeker voor gezinnen met kinderen moeten bij voorkeur instromen in de reguliere huisvesting onder gelijke condities als andere huishoudens.
 • Voor arbeidsmigranten die langer dan een jaar zijn ingeschreven in de gemeente moeten groepsbijeenkomsten worden gehouden over sociaal-maatschappelijke activiteiten, vrijwilligerswerk en mogelijke deelname aan sport- en culturele activiteiten. Integreren en meedoen is dan het belangrijkste uitgangspunt. De gemeente heeft daarin een aanmoedigingstaak.