Kunst en Cultuur

Kunst en Cultuur

 • 1 januari 2014
 • door Westland Verstandig

Als partij hebben wij kunst en cultuur hoog in het vaandel staan. Wij zijn ook trots op de kunstzinnige cultuuruitingen in onze gemeente. Zonder kunst en cultuur was onze maatschappij niet creatief, waren onze opleidingen technocratisch en onze economie niet innovatief. De verbetering van de culturele vorming is voor ons een opgave van de hoogste prioriteit. Westland Verstandig-LEO 2.0 vindt dat ondersteuning van cultuur niet subsidiëring maar investering in de toekomst van Westland moet worden genoemd. Een betrouwbare financiering van de culturele sector is de voorwaarde waarmee privéondernemers bereid zullen zijn zich voor cultuur te engageren.

Westland Verstandig-LEO 2.0 vindt dat de amateurkunst ondanks deze moeilijke (financiële) tijden toch waar nodig gemeentelijke (financiële) ondersteuning moet krijgen. Cultuur is goed voor brain en body. Behoud van alle vormen van cultuur in Westland is belangrijk voor Westland en de Westlandse burger. Dit geldt voor koorzang, muziekvereniging, amateurtoneel en meer professionele cultuurbeoefening en voor de vele andere vormen van kunst en cultuurbeoefening.

Wij staan positief tegen cultuurweb waarmee kunst en cultuur in Westland op een breder en beter niveau gebracht kan worden. Wel vinden wij essentieel dat alle verenigingen profijt hebben van een dergelijk web en dat een dergelijk web ook op voldoende draagkracht kan rekenen van de bestaande personen/verenigingen die al heel lang actief zijn op dit gebied. Zij zijn de ervaringsdeskundigen en daarvan moet gebruik gemaakt worden. Verder vindt Westland Verstandig-LEO 2.0 dat hetgeen nu in de kernen op het gebied van verenigingen/stichtingen aanwezig is daar moet blijven en uitgebreid moet worden. Mocht daarbij steun van de gemeente nodig zijn, zal die gegeven moeten worden. Zeker gezien het feit dat de meeste verenigingen hun subsidies zijn afgenomen en op dat punt de gemeente nog enige financiële reserves heeft. Bij de “herijking” is meer bezuinigd dan nodig was. De gemeente dient evenwichtig alle verenigingen en stichtingen te bejegenen.

Cultuur beoefenen: actief of passief

Westland Verstandig-LEO 2.0 heeft de volgende speerpunten voor kunst en cultuur:

 • Wij willen in de nieuwe Raadsperiode voortzetting van de door Westland Verstandig-LEO 2.0 in 2011 ingediende motie “Zachte landingsregeling 2012” voor verenigingen die het moeilijk hebben en wel een nuttige functie hebben in de kern waarin zij hun activiteiten ontplooien. Daarvoor zou een extra bedrag van € 400.000,– per jaar moeten worden ingezet. Dit is het bedrag wat de herijking in 2011 meer heeft opgeleverd dan € 1.800.000,–. Dit bedrag moeten we dan ook besteden aan bestaande en nieuwe kunst- en cultuurinitiatieven.
 • Westland Verstandig-LEO 2.0 juicht de komst van cultuurweb toe, alhoewel het zich nog wel dient te bewijzen in de komende tijd. De gemeente zal een en ander zorgvuldig dienen te begeleiden. Wij denken dat via cultuurweb de samenwerking tussen de verschillende cultuurorganisaties wordt bevorderd.
 • Podium Westland zou naar het terrein van Westerhonk moeten terugkeren. De gemeente betaalt van Podium Westland praktisch alle kosten. Wie betaalt bepaalt. Mocht dat niet kunnen, dan zal Westerhonk een goed jaarlijks terugkerend alternatief geboden moeten worden.
 • Voor culturele verenigingen dient de 25%-regeling ingevoerd te worden. Bij investeringen door die verenigingen draagt de gemeente 25% bij.
 • Alle culturele verenigingen in Westland verdienen ondersteuning door de gemeente onder meer op het gebied van huisvesting en cultuurbeoefening.
 • Wij willen dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de bestaande kunst en cultuur in Westland. Het uitreiken van een jaarlijkse Westlandse Cultuurprijs moet zorgen voor een extra waardering voor de sector.
 • Westland Verstandig-LEO 2.0 is tegen het verhogen van de huurprijzen van de accommodaties die in gebruik zijn bij verenigingen op het gebied van cultuur. De herijking van de subsidies in 2012 heeft meer opgeleverd dan de gestelde bezuinigingstaak van € 1.8 miljoen. Er mag geen stapeling van maatregelen plaatsvinden.
 • Geen enkele cultuurvereniging in Westland, behoudens een incidentele projectsubsidie, ontvangt nog subsidie. De gemeente Westland zal de door de verenigingen betaalde OZB moeten compenseren met een subsidie.
 • Wij willen de aanstelling van een Westlandse dichter. Deze kan dan een Westlandse kleur geven bij een groot aantal evenementen. Bespaart ook kosten van ingehuurde sprekers.
 • Destijds bij de herijking is duidelijk aangegeven en als voorwaarde opgelegd dat geen vereniging “mocht omvallen”. Als dat nu toch dreigt te gebeuren, dan zal de gemeente financieel behulpzaam moeten zijn. Pius X is een voorbeeld. Destijds is er veel meer bezuinigd dan nodig was en van dat bedrag kan de hulp geboden worden.
 • Westland Verstandig-LEO 2.0 wil dat de gemeente in samenwerking met de Stichting SCC De Leuningjes, huidige en potentiële huurders extra inzet pleegt op het medegebruik, zodat de bezettingsgraad en exploitatie verbetert en de huurtarieven kunnen worden gematigd.