Aanvullende vragen aan College inzake het hekwerk bij de supermarkt in Kwintsheul

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake aanvulling op de eerdere artikel 42-vraag van 19 december 2018 inzake het hekwerk bij de supermarkt in Kwintsheul

 

Vraag 625 2018-2022

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt door een aantal omwonenden erop attent gemaakt dat het hekwerk bij de supermarkt Kwintsheul waarschijnlijk op grond van de gemeente staat. De vraag is of dat juist is.

De eerder gestelde artikel 42-vraag willen we dan ook uitbreiden met de navolgende vragen:

  • Is het College het met de omwonenden eens dat uit de digitale kadastersite blijkt dat het hekwerk nu op gemeentegrond geplaatst is en niet op eigen terrein?
  • Kan het College dit nazien en haar mening geven?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter