Het kan en moet anders. Westland verdient beter

Het kan en moet anders. Westland verdient beter

 • 8 november 2018
 • door Westland Verstandig

Het kan en moet anders. Westland verdient beter

 

Overzicht moties en amendementen Begrotingsraad 6 november 2018

 

 1. Inleiding

Geen enkele daadkracht, flets, kleurloos, niets nieuws en geen enkel aansprekend concreet plan in Begroting, Westlands Akkoord. Veel meer dan in eerdere jaren wordt de ProRap misbruikt door niet begrote, maar wel bestede bedragen alsnog rechtmatig te krijgen. Voorts wordt gebrek aan slagkracht van dit College blootgelegd door die vele euro’s en dus ook werk voor de burgers is blijven liggen en moet worden doorgeschoven.

Voorts dramt dit College door met tal van plannen waarvoor volstrekt geen draagvlak is bij de Westlanders zoals handhaving buitengebied, verhogen kosten bedrijfsvoering en doet het College niet wat de Westlanders wel willen en waar wel draagvlak voor is met betere zorgvoorzieningen (zoals handhaven pinautomaat, nachtapotheek etc.), concrete bouw woningen en Westlands revalidatie- en verzorgingshuis. Vraag: Is dit College bereid wel voldoende draagvlak te zoeken voor tal van zaken zoals handhaving buitengebied, het niet echt oppakken van zaken die de burgers wel belangrijk vinden. Structurele zorgvoorzieningen, leefbaarheid etc.?

 1. Geen concrete plannen

Het nieuwe College heeft vanaf mei gewerkt aan haar plannen voor de komende 4 jaren. Hoopvol werd daarnaar uitgekeken. Nu alles er ligt moeten we helaas vaststellen dat er heel weinig concrete plannen zijn. Op hoop van zegen heeft Westland Verstandig eerder gezegd over het coalitieakkoord. Ook dat toonde geen kraak of smaak. Vage ambities en zeker geen concrete oplossingen. Als je als College geen inhoudelijke oplossingen hebt en geen doelen stelt voor betere zorg, betere leefomgeving, goedkope huizen voor starters / senioren en qua huisvesting klemzittende inwoners, meer groen, tuinbouw etc., dan kondig je maar aan met de zoveelste visie / nota / programma te komen. Dus alleen maar geklets. Geen handjes aan het bed, geen concrete woonplannen, geen resultaatbelofte etc. Zoals ooit een bekend bewindsman al zei “in gelul kun je niet wonen”. Alleen voor het maken van de visies etc. worden nu weer zeer hoge bedragen voor onderzoek / dikke rapporten uitgetrokken en worden onze ambtenaren mee belast en niet met echte aanpak.

Ik telde 59 aangekondigde visies / programma’s. Wil het College het aantal aangekondigde visies bevestigen! Is dit nu de nieuwe bestuurscultuur?

Vanaf 2004 stikken we al in honderden vaak zinloze en niet uitgevoerde visies en beleidsdocumenten over de 11 ruimtelijke kaders van de kernen, aantrekkelijk Westland, over de Greenport 1.0 2.0 en zelfs 3.0, cultuur, dierenwelzijn etc.; Vele uren en vele miljoen euro’s kosten die al, zonder of zonder noemenswaardig resultaat. Ambtenaren / externen moeten voor dit College weer aan het werk voor de visies, moeten oplossingen bedenken en vervolgens gebeurt er praktisch niets. Erger is dat het College niet in staat is zelf met concrete oplossingen te komen, maar daarvoor dure externen en ambtenaren nodig heeft die het allemaal weer opnieuw moeten gaan bedenken.

Onverklaarbare houding ook van dit College. Het leek allemaal zo mooi te worden. Ik citeer raadslid Vreugdenhil vorig jaar bij de begrotingsbehandeling 2017: “Ik hoef weinig op te merken over deze beleidsarme Begroting , het is aan het nieuwe College om met nieuwe plannen te komen voor 2019”. Of LPF-coalitieman Van der Meer: “de grote keuzes aan het nieuwe College over te laten”. Tja veel beloven en weinig geven doet de gek in vreugde leven of CDA en LPF die net als een mager hoen wel kakelen op hun stok maar nu geen ei leggen in hun hok.

 1. Geen daadkracht

De daadkracht die het College beloofde bij het aantreden laat zich nog niet echt zien. Wel veel gedoe voor de bühne: kroegentochten, spreekuren, kerntochten etc. Buiten op straat weinig te merken van de frisse wind van dit nieuwe College. Wat opvalt is dat de taaie dossiers ook nu in het Westlands Akkoord niet concreet worden opgepakt en soms alleen worden genoemd!

 1. Verkeerde keuzes

Uit de Begroting en Westland Akkoord blijkt vooral dat het enige wat de 4 coalitiepartijen bindt, hun liefde voor het pluche is, hun recordaantal wethouders en hun afkeer van echt nieuwe keuzes, die burgerbelang echt voorop stellen.

De Begroting gaat uit van heel veel duurdere bedrijfsvoering, € 30 miljoen in vier jaar, en vooral extra uitgaven waar de gewone burger en ondernemer niets aan hebben. Voor externe hippe consultants, lobbyisten en groene energieleveranciers breken gouden tijden aan! Wel een forse verhoging van de afvalstoffenheffing, maar geen concrete plannen voor de zorg en senioren- en starterswoningen etc. Verkiezingsbeloften blijken bitter weinig waard te zijn bij deze coalitiepartijen. Geen wonder dat mensen steeds cynischer worden over de Westlandse politiek.

 1. Toegevoegde waarde nieuwe coalitiepartners ontbreekt

Deze Begroting bewijst ook weer dat zo een beetje alle coalitiepartijen in Westland compleet inwisselbaar zijn. De twee nieuwe coalitiepartners LPF en ChristenUnie-SGP weten het verschil niet te maken. Soms wat stoere taal voor de bühne, positie huisvesting statushouders, maar niets nieuws. LPF-wethouder Van der Stee bevestigde dat ook door bij de Commissievergadering te erkennen dat hij indien mogelijk voor het einde van het jaar vele tientallen statushouders een sociale huurwoning zal geven en de achterstand zal inlopen. Enkel bühnetaal van zijn partij van “wir schaffen das”. Als het erop aankomt gebeurt er niets. Waarom niet?

 1. Geen echt concrete voorstellen

Ook geen concrete voorstellen om Westland echt veiliger, welvarender en socialer te maken. Ook geen andere concreet uitgewerkte keuzes waardoor onze burgers en ondernemers meer terugzien wat voor hen van belang is in het beleid van hun gemeente. Dat mogen de Westlanders verwachten.

Onze fractie valt op de eenvoud waarmee alles gebeurt en gewoon een greep uit de algemene reserve en niet aanwezige baten gedaan wordt en ieder jaar teruggedraaid wordt de € 1 miljoen aflossen op schuld om een tekort op de Begroting te dichten. Dekkingsplan deugt niet! Zo is begroten niet lastig. We hadden van dit College meer creativiteit verwacht.

Ik daag het College uit vandaag tien concrete zaken aan te geven waar in de Begroting en plannen concreet plannen met concreet beloofd eindresultaat en tijdstip genoemd worden. Ook een reactie op verwijt dat de dekking niet klopt en riskant is!

 1. Vele vage teksten

Als er al iets gezegd wordt in de Begroting en UP over een concreet probleem, dan zijn er nietszeggende teksten die geen enkel houvast geven wat het College nu wil!

Ik noem een paar voorbeelden:

Goed toeven wordt direct gekoppeld aan de Omgevingswet; zie pag. 10. De tekst: “we werken de komende tijd aan een betere balans tussen ecologische-, economische-, veiligheids- en sociale belangen binnen Westland. Deze balans kunnen we tot stand brengen met behulp van de nieuwe Omgevingswet”. Hé, de OW gaat ons helpen! Verklaar! Die wet komt pas in 2021 of later. Ook de maatregel over wonen is er weer eentje in de buitencategorie vaag geklets: er komt een uitvoeringsprogramma wonen. Hoera! Hadden we al! Schokkende “maatregelen” worden aangekondigd: “Het aanbod van woningen laten we aansluiten op de vraag” en “wij faciliteren de Westlandse bevolking die is aangewezen op een betaalbare woning” en we gaan “marktpartijen uitnodigen om betaalbaar te bouwen” en “de prestatieafspraken met de corporaties worden herijkt”. Waarom wordt gekozen voor dit soort vaag geklets? Waarom niet direct een oplossing en tijdsfasering. Daar hebben de inwoners wat aan!

 1. Geen goede samenwerking

We modderen door met een College dat zgn. alles in en na overleg met de Raad wil doen. Tot nog toe niets van gemerkt. Het tegendeel. Bij het Westlands Akkoord, de keuzes daarin en de 58 maatregelen is de Raad niet betrokken! Die keuze maakte het College en de coalitie. Dit College legt zelfs inhoudelijk belangrijke moties gewoon naast zich neer en voert deze –zo blijkt pas lang na het raadsbesluit- niet uit, rekt tijd en verzint listen om maar vooral niet uit te behoeven voeren omdat men de teugels niet uit handen wil geven. Dus wel mooi praten maar anders doen.

 1. Geen oplossingen

Dit College slaagt erin vooral niet datgene te doen wat voor Westland en haar inwoners belangrijk is: Westland beter te maken door met concrete oplossingen te komen in voor Westland belangrijke vraagstukken. De meer dan 50 moties vandaag zijn daar een gevolg van.

Ondanks de economische wind in de rug komt dit College met opvallend weinig concreet nieuwe dingen. Waarom niet vraagt Westland Verstandig het College?

Neem de 16 locaties voor arbeidsmigranten. We wachten nog steeds op concrete actie. Gelukkig gaat het College mee met hetgeen Westland Verstandig al jaren stelt: de 5.000 ha glastuinbouw zijn niet langer meer in beton gegoten. Wil Westland blijven bestaan en aantrekkelijk zijn, dan zal ook voor onder meer groen, water, wonen, bedrijvigheid, ruimte voor goed openbaar vervoer -gelijk aan de buurgemeenten- ruimte moeten vrijkomen. Echter als we de Begroting lezen, dan verzuimt het College met concrete plannen hiervoor te komen. Waarom wel de opmerking over het beton, maar voor de rest niets invullen? Reconstructie helemaal ophangen nu weer aan de met veel gemeentegeld gestutte HOT, die vanaf 2016 haar doelstellingen niet haalt van 50 ha reconstructie in één jaar. Veel geld ging in 2017 vanuit onze reserve Sociaal Domein (bestemd voor de zorg) naar volstrekt falende reconstructie.

 1. Keuze voor veel meer ambtenaren

De Begroting gaat uit van een forse uitbreiding van het aantal ambtenaren. € 7.2 miljoen en bijna € 30 miljoen over vier jaar. Wel 80 als we het goed zien. Waar gaan we die huisvesten? De twee halve gemeentehuizen zitten barstensvol met ambtenaren en externen. Bij de nieuwbouw gemeentehuizen zat een grote post synergiewerking en daarvoor werd een bedrag van ruim € 3 miljoen en nog meer aldus Van der Tak en later Meijer, voorzien aan besparing kosten en salarissen. Al het werk zou met veel minder mensen kunnen worden verzet. Nu zitten we er een jaar en is de huisvesting geen kostenbesparing maar kostenverhogend en wordt er steen en been geklaagd door de ambtenaren over de werkomgeving en te weinig werkplekken en parkeerruimte. Wat doen we dan? Een duur onderzoek instellen. Dat loopt. Wellicht één van de oorzaken van een ongekend hoog ziekteverzuim van 7%. Waar is het voorgespiegelde synergievoordeel te vinden College?

Westland Verstandig vindt dat niet meer mensen als eerste oplossing gekozen moet worden maar beter georganiseerd werken. Als dat niet het gewenste resultaat oplevert, dan pas verder kijken. Vreemd ook. Waarom eerst uitbreiden en dan pas plan. Zie maatregel 5 en 6.

Ook de voorziene grote inzet van externen en het inschakelen van adviesbureaus baart onze fractie grote zorgen. Dit moet in deze omvang stoppen!

 1. College komt maar niet op stoom!

Het College heeft natuurlijk een half jaar de tijd gehad om te kijken hoe met de lopende zaken doorgegaan zou moeten worden. Nu laat men een jaar verstrijken. Alleen het beeld ontstaat dan dat dit College het eerste jaar niets doet, het tweede jaar ook nauwelijks, om dan in 2020 iets te gaan doen en dan in 2021 weer constateren dat de verkiezingen aanstaande zijn. Met zes wethouders wordt er dan maar één jaar gewerkt om Westland beter te maken. Dit is een te schrale opbrengst van dit College. Hoe denkt het College hierover? In de afgelopen vijf maanden had zij toch de reserves moeten opschonen: wat wel en wat niet nodig. Hadden bestedingsplannen moeten opmaken en de uitgaven en inkomsten van de gemeente moeten doorlopen. Alleen dan ontstaat ruimte voor verfrissende nieuwe zaken waar onze burgers naar vragen. Het is triest te moeten lezen dat dit College eigenlijk geen enkele financiële ruimte vond om de echte vraagstukken in Westland aan te pakken.

 1. Vraagje

Toppunt is dat de mantelzorgondersteuning blijkbaar na 2019 ophoudt. Zie punt 30 pagina 26, 48. Klopt dat? 

 1. Slechte keuzes verleden geen lering voor de toekomst

Uiteraard is regeren vooral vooruitzien. In feite roepen alle politieke partijen van Westland dat, omdat ingrepen die in het verleden hebben plaatsgevonden toch niet datgene gebracht hebben wat beloofd werd. Alle subsidies weg bij onze verenigingen, heel veel geld verkwist aan Westland Marketing. Public Affairs, lobbyisten, incentives, open armenbeleid, reconstructie tuinbouw en opkopen agrarische woningen. Eigenlijk alles zonder echt resultaat. Ook verkeerde bezuinigingen waar we nu de tol voor betalen, bezuiniging op het groenbeheer van de gemeente en dus ook op onderhoud trottoirs, openbaar groen, wegen, begraafplaatsen etc., taakstelling voor de bedrijfsvoering zonder echt de bedrijfsvoering onder de loep te nemen op verdere bezuinigingen waardoor in de marge vooral kunstmatige maar niet echte bezuinigingen werden doorgevoerd, overhevelen van van het Rijk ontvangen gelden voor de zorg naar reconstructie tuinbouw / leefomgeving etc. etc. Afsluiten van Greenport, dan wederom steeds opnieuw opstarten van nieuwe initiatieven met heel veel miljoenen euro’s zonder enig concreet resultaat -nu weer HOT-, het vooral alleen voor de bühne bezig zijn. Bijvoorbeeld de naam Westland Agenda ineens veranderen naar Fonds Innovatie, het MKB Investeringsfonds veranderen in de naam MKB Fonds. Oude wijn in nieuwe zakken en daar heel veel tijd en geld aan besteden en de indruk wekken dat het College het grandioos doet! Dieptepunt is verkoop gemeentewerf
’s-Gravenzande voor een habbekrats en nu constateert wethouder Snijders met ons tijdens de Commissie dat dat de gemeente vele miljoenen extra gaat kosten. Destijds opgevoerd als PM-posten. Allemaal in de ogen van Westland Verstandig verkeerde keuzes in het verleden waar ook op gewezen is, maar aan dovemansoren gericht. Desalniettemin moeten we vooruit en wil ook Westland Verstandig dat lering getrokken wordt uit het verleden en dat vooruitgekeken wordt. Deze Begroting is overigens weer een valse start.

 1. Schuld

Ondanks het niet echt hebben van nieuw beleid en de economische rugwind loopt de schuld in 2019 en ook daarna niet echt fors terug. Slechte zaak.

Voorzien wordt dat de rente in 2019 fors gaat oplopen. Heeft het College daar rekening mee gehouden?

 1. Ontspoord College

Het College spreekt in het raadsvoorstel over vijf sporen die het volgt. Hoe vinden ze het uit! Volgens mij is men nu al ontspoord. Beter hadden ze concrete plannen voor een echt spoor kunnen maken! Waarom zo ingewikkeld doen.

 1. Reserves niet onderbouwd

De reserves waarvoor geen concrete ideeën meer voor zijn, dienen vrij te vallen volgens de daarvoor geldende regels. Dat gaat om ruim € 20 miljoen waarvoor het College dus geen idee heeft wat we ermee gaan doen! Waarom dit College dat niet wil laat zich raden; besluiteloosheid en geen puf of dat impulsieve besluiten / blunders op die wijze financieel weggemoffeld kunnen worden zonder goede berekeningen.

 1. Handhaving onzinnig

De extra € 1.8 miljoen begrote gelden voor handhaving buitengebied moeten niet uitgegeven worden. In totaal kost dat meer dan € 600.000,– per jaar, dus € 2,5 miljoen over vier jaar. Over de afgelopen jaren werd niets met de vele euro’s die daaraan werden besteed gedaan en geen resultaat werd bereikt. Vandaar weer steeds de nieuwe start. Het heeft ook geen zin dure rapporten te maken om er niets mee te doen. Berenschot gaf aan: oude gevallen niet meer aan te pakken en alleen als er concrete schaalvergrotingsplannen zijn. Daar trekt het College zich geen snars van aan. Dat kan toch niet. Waarom wordt rapport niet uitgevoerd?

 1. Wisseling portefeuille

Over handhaving: Westland Verstandig gaat ervan uit dat bij de komst van de nieuwe burgemeester één van de zes wethouders weer het politiek gevoelige dossier handhaving gaat doen. Gaarne een reactie hierop. Gebeurt dat?

 1. PR

Onze PR-euro’s (incentives, lobbyisten, public affairs, communicatiemedewerkers) uitgeven aan zorg, leefomgeving en doen waar onze burgers echt behoefte aan hebben. Dit vergt een andere koers en nieuw denken. Dit ontbreekt bij dit College compleet. Het ontbreekt aan inzicht, realiteitszin, lef. Dan krijg je nauwelijks concreet gemaakte toekomstplannen en veel bühnewerk.

 1. 58 maatregelen vaag, niet onderbouwd, open deuren, geen enkel resultaat prognose en tijd waarop effecten merkbaar zijn

Eigenlijk zouden we hier de 58 maatregelen door moeten lopen. Dat kan niet omdat de meerderheid Raad zo nodig beperkte spreektijden wenst. Alle maatregelen geven geen enkele onderbouwing of verwacht concreet resultaat. Open deuren vaak en verkeerde richtingen.

 1. Geen alternatieven aan Raad gevraagd

Van het meer inzichtelijk maken van alternatieven / afwegingen bij raadsvoorstellen is tot nog toe niets, maar dan ook niets gebleken. Het tegendeel, geen verbetering maar een verslechtering ten opzichte van de tijd waarin blijkbaar de bestuurscultuur niet deugde. Veel achterkamertjes, geheime stukken en vergaderingen!

 1. De maatregelen

Maatregel 9, 10 en 11
Dit zijn loze maatregelen en houden niets in. Transparantie financiën, vermogenspositie, kwaliteit voorstellen. In ieder geval is maatregel 11 hetzelfde als maatregel 1. Maatregel 10 is al verwoord in maatregel 8 en hetzelfde geldt voor maatregel 9. Wie heeft dit allemaal bedacht en schrijft het dan ook nog dubbel op? Wat is hier de zin van?

Dat het College voorlopig voor meer dan € 6 miljoen op jaarbasis externen wil inhuren en een blanco cheque (externen voor 3 jaar werk en het loslaten van het tot nog toe geldende uurtarief) spreekt boekdelen en is niet goed. Gaarne een inhoudelijke reactie College hierop! Klopt bedrag?

Ook het zigzag beleid. Een duur programma Lef Loont werd opgezet en dat wordt nu weer veranderd. Ook werd jarenlang structureel bezuinigd op de bedrijfsvoeringskosten en die bezuinigingen lopen door en daarnaast komen 6 wethouders met aanhang en worden de kosten weer opgevoerd. Dit is dweilen met de kraan open.

Maatregel 2
Het College wil gaan experimenteren met de overdracht van taken aan bewoners. Niets nieuws: heropstart buurt in uitvoering.

Maatregel 3
Onderzoek gebonden partijen: € 200.000,– structureel, dus € 800.000,– voor 4 jaar. Dubbele accountantscontrole is er al.

Maatregel 4
Enkele zeer simpele ingrepen. De collegeleden zouden natuurlijk altijd toegankelijk moeten zijn voor de burgers en niet alleen met veel aplomb en ambtelijke ondersteuning georganiseerde spreekuren en op pad door de kernen met veelal vertrouwelingen van het College.

De afgelopen jaren is er al ambtelijk heel veel veranderd. Loze kreten over een moderne overheid waar die allemaal aan zou moeten voldoen horen we al jaren, maar nog steeds scoort de serviceverlening van Westland slecht, zou alles beter worden na het betrekken van de twee halve nieuwe gemeentehuizen, maar het gevolg is dat er geen synergievoordeel geboekt wordt (ooit begroot tussen de € 2 en de € 3 miljoen).

Maatregel 5
Versterken organisatie. Niet nodig. € 7.2 miljoen. Uitbreiding van formatie is nodig. Het zou beter zijn om te kijken hoe we beter kunnen functioneren, hoe we beter van de ambtenaren gebruik kunnen maken in plaats van dat er meer ambtenaren gaan komen. Het ziekteverzuim is onacceptabel hoog. Een bedrag van € 2.6 miljoen structureel extra personeel. Voorts zullen er spoedig huisvestingsproblemen gaan komen omdat die er nu al zijn. Het idee dat de extra mensen voornamelijk op vrijdagen en woensdagen gaan werken, is natuurlijk een illusie. Ook het intern verschuiven van mensen naar drukke afdelingen zou te overwegen zijn.

Naast € 2.6 miljoen wordt er nog € 1.6 miljoen incidenteel aan extra ambtenaren besteed voor de WABO-activiteiten. Dat hier extra inkomsten tegenover staan, is mooi maar wast niet weg dat het totale personeelsbudget uitgroeit met zeker € 4.2 miljoen. Hier had echt eerst goed overleg met de Raad moeten plaatsvinden en aan dat overleg heeft het ontbroken.

Meer ambtenaren € 4.250.000,– structureel en € 17 miljoen in 4 jaren. We missen WVVP; nu weer onderdeel omgevingsvisie. We gaan een omgevingsvisie maken: inhoudelijk anders dan een geactualiseerde structuurvisie, omgevingsprogramma met allerlei deelvisies / omgevingsplan / stepping stones / participatie. Op pag. 11: “een externe partij begeleidt het participatieproject voor de pilot. Vreemd dat dit door een extern ingehuurde kracht gebeurt. Waarom, we werkten toch voor de vorm toch al lang zo. De kosten worden overdreven: in oude Begroting reeds een bedrag gereserveerd. Nu weer € 1 miljoen structureel gedurende 2 jaar, dus € 2 miljoen. Dat kan voor veel minder: in ieder geval in 2020 geen structurele lasten zoals aangekondigd op pag. 11.

Maatregel 6
Een open deur: opstellen van een integraal personeelsbeleidsplan. Een plan en dan pas geld erbij!

De Afvalstoffenheffing en de rioleringsheffing worden fors verhoogd. Ten onrechte heeft het vorige College uit de reserve gelden onttrokken voor de ICT van de nieuwe gemeentehuizen. De OZB blijft wellicht qua tarief gelijk, maar qua opbrengst natuurlijk hoger, € 150.000,–, omdat de waarde van de woningen gestegen is. De verhoging beperken tot 2,4% is een fopspeen waar het College goede sier mee probeert te maken. De werkelijkheid is anders.

Ook de andere lasten, Waterschap, Westland Infra, worden fors hoger in het komende jaar. Dat maakt natuurlijk onderdeel uit van de woonlasten.

Onze fractie gaat niet akkoord met de kosten voor bevlogen besturen. € 2.8 miljoen. In feite gaat het om € 200.000,– voor onderzoek verbonden partijen en dat vier jaar lang, dus in feite € 800.000,— en versterken van de organisatie jaarlijks € 2.250.000,–. Dus over vier jaren € 17 miljoen extra voor personeel.

Maatregel 13
Geen € 1 miljoen in 2019 voor allerlei vage plannen. Terugbrengen tot
€ 100.000,– en in 2020 ook. Besparing van € 1.8 miljoen. College geeft geen enkele onderbouwing. Erg bont wordt het als ook hier meer ambtenaren moeten komen: € 1.6 miljoen oftewel 19 fte. Dit is bizar en wordt niet verklaard. Over 4 jaren dus € 6.4 miljoen. Dit komt boven op de hiervoor genoemde € 17 miljoen, dus € 23,4 miljoen meer ambtenaren. Of per jaar meer dan 10% meer aan bedrijfsvoering.

Maatregel 14
Deelvisies worden aangekondigd voor wonen, voorzieningen en groen / blauw. Ga aan het werk en stop met alleen maar plannen maken! Geen lering getrokken uit de Kustvisie collegeleden! Of is dat de bedoeling: jarenlang kletsen om uiteindelijk de integrale visies niet over te nemen of vast te stellen. Daarna wordt gekeken wat we gaan doen. Ga echt aan ‘t werk! Waarom hiervoor extra budget van € 100.000,– (één keer of twee keer). Hoeft niet.

Maatregel 15
Vaag en niets concreet en bovenal de Schaeffer-uitspraak bevestigend “in gelul kun je niet wonen”. Verkeerde weergave raadsbesluit is illustratief. Geen 100 sociale woningen per jaar bouwen, maar per saldo een toename van 100. Slordigheid of bewuste misleiding; € 1 miljoen extra per jaar. Maar wie bouwt die dan? Waar gaat die € 1 miljoen heen? Structureel? De genoemde mogelijke bijdragen van de gemeente zijn vaag. 25 woningen? Waarom geen eigen woningbedrijf. Nu lopen we de kans Arcade te subsidiëren die het geld in Den Haag vervolgens uitgeeft. Concrete plannen in de kernen met concrete aantallen te realiseren woningen hadden moeten gegeven worden. Een keer € 1 miljoen is druppel op gloeiende plaat en is slechts een lapmiddel. Een sterk opererend College zou hier concrete aantallen genoemd hebben waar ze op afgerekend kunnen worden.

Maatregel 16
Onderzoek naar innovatieve woonvormen / onderzoek kansrijke locaties. Kluswoningen worden genoemd, maar gelijk ook weer in een onderzoek betrokken. Zowel kosten als de niet bijster goede ervaringen bij de Prins Willem Alexanderschool. Alleszeggend is “na 2019 gaan we door met het realiseren….”. Zonder plan valt hier ineens een bedrag van € 1 miljoen uit de lucht. Door tijdelijke exploitatie is per woning € 30.000,– nodig. Dit is onbegrijpelijk.

Maatregel 17
De maatregel innovatieve woonvormen is een open deur intrappen: waar wordt het bedrag van € 460.000,– aan besteed? Resultaat: lobby en gerealiseerde huizen/ complexen. Waarom geen concrete plannen en weer algemeen gezwets waar echt geen touw aan vast te knopen is. Een en al dwaalspoor waar geven we het bedrag aan uit.

Maatregel 18 arbeidsmigranten
Hoe zit het nu op dit moment. We hebben niets meer gehoord sedert de kadervaststelling door de Raad. Waar blijft de wethouder met haar concrete 16 locaties / mogelijkheden? Waarom € 300.000,– extra budget. Voor wie is dat? En dat naast de € 125.000,– die al beschikbaar was. De € 300.000,– vinden we niet nodig.

Maatregel 19
Is de brief aan de Provincie al uit? Resultaat? Waarom moet dit € 40.000,– kosten.

Maatregel 20
Weer stuurloos en allerlei mogelijkheden die nu niet des gemeente maar des corporaties zijn zoals ook wordt vermeld op pag. 14 onderaan. Makkelijk en slechte zaak voor onze woningzoekenden om alles bij de corporaties neer te leggen. Dit functioneerde niet, leidde tot grote wachtlijsten, een ongewenste toedeling aan niet Westlanders etc. Dit zet het College gewoon door en het College lost niets op. Waarom niet uit Woonnet en de Huisvestingsverordening is weer in regionaal verband.

Maatregel 21
Uitbreiding Prinsenbos is prima. Waarom geen concrete uitwerking om het Nest en Prinsenbos meer geschikt te maken. Theehuis etc. Weer niet duidelijk wordt gemaakt waar het geld aan wordt uitgegeven.

Maatregel 22
Weer een visie (voorzieningen) centrumplan Naaldwijk / de Naald etc. Voor de kernen ontbreken de concrete data. Een sterk opererend College zou het aangedurfd hebben hier concrete realiseringstijden te noemen. Slap is het om de investeringen voor Wateringen, Poeldijk en Naaldwijk te verschuiven na 2021, dus na deze bestuursperiode.

Hoofdstuk 3 De sterke samenleving
De maatregelen 27 tot en met 35 staan bol van op te maken actieprogramma’s, implementatie van resultaatgerichte inkoopstrategie, herijking uitvoeringsprogramma, wordt uitvoering gegeven aan Kernachtig Sociaal 2016-2020 waarbij derde partijen zoals Vitis, SKT en JGZ een hoofdrol spelen, worden allerlei projecten door externen uitgevoerd (mantelzorgers, ondersteuners), worden onderzoeken gedaan naar onder meer de haalbaarheid expertisecentrum “Wij komen met een concreet plan, dat moet leiden tot meer gebruik van het aanbod en een uitgebreider en diverser aanbod” om eenzaamheid terug te dringen, wordt weer verder gekeken naar de aanpak verwarde personen, worden gelden structureel vrijgemaakt voor talentontwikkeling zonder dat er een concreet plan ligt, wordt weer een onderzoek gedaan in de deelvisie Voorzieningen om te komen tot een verpleeg- en revalidatieplek in Westland, wordt een bedrag van € 200.000,– zonder verdere onderbouwing uitgetrokken voor het opknappen van alle herdenkingsmonumenten en het organiseren van de herdenkingen in 2020, wordt extra budget vrijgemaakt voor urgente huisvestingsvraagstukken zoals een tijdelijke huisvesting bij Dijckerwaal dus ook weer voor onderzoek en ook voor wat betreft de sportparken wordt € 50.000,– uitgetrokken voor onderzoek om te komen tot masterplannen.

Hetzelfde geldt voor de Nota Cultuur Westland die moet worden gemaakt en kost € 100.000,– en wordt er gestuurd op veranderingen waardoor 21 fte dienstverleningsmensen erbij komen in plaats van tijdelijk personeel en wordt € 2.6 miljoen structureel voor de komende vier jaren uitgetrokken voor extra personeel. Of die dan bij SKT komen of bij de gemeente, blijft allemaal in het vage evenmin van wat dan aan verbeteringen te verwachten is.

Op pagina 26 zijn ook weer bedragen die in feite deels niet nodig, maar ook deels te weinig onderbouwd zijn en het zijn alleen maar plannen zonder dat de handjes aan het bed gaan wapperen. Besturen richting zwabberend en in feite weet het College niet wat ze moeten gaan doen. Dan ga je maar onderzoeken.

Maatregel 36 en 37
Ook hier weer vele holle frases, maar wel een terechte erkenning: “De gemeente Westland laat dit graag over aan het bedrijfsleven”, er worden weer visies aangekondigd, de visie Strategie en Aanpak voor de doorontwikkeling van het WHC, allerlei leerstoelen worden genoemd en de belangrijkste mededeling is dat vanaf nu de Westland Agenda, het Fonds Kennis en Innovatie Westland gaat heten. Er wordt een economisch programma 2019-2022 aangekondigd. Evenals een programmalijn Kennis en Innovatie. De Westland Agenda was in beginsel revolverend, maar daar is weinig van terechtgekomen. Het fonds wordt gewoon leeggehaald en er komt niets meer terug. Voorts valt op dat de Westland Agenda allerlei bedragen besteedde, maar dat er niet op resultaat gestuurd wordt. In de doelstelling zal resultaatgerichtheid voorop moeten staan. Anders blijft het zwabberen.

Het bedrag van € 650.000,– extra budget voor het fonds wordt op geen enkele wijze onderbouwd. Waarom niet meer of niet minder en waar wordt het aan besteed? Een slag in de lucht!

Greenport West Holland bestaat sedert 2014 en heeft toch nog gebracht datgene wat we ervan verwacht hadden. Weliswaar is er geen extra budget nodig, maar de vraag is wel wat Greenport West Holland de gemeente nu exact kost. Dat wordt niet in beeld gebracht.

Maatregel 38
Maatregel 38 gaat over de handhaving tuinbouw en is precies datgene wat Westland Verstandig niet wil en wat ook tot niets leidt. Wel € 1.8 miljoen extra budget structureel, dus bovenop de bestaande centen, zodat handhaving vele miljoenen gaat kosten. In drie collegeperiodes, dat wil zeggen van 2018 tot en met 2030, moeten de strijdigheden aangepakt worden. Dit is de waanzin ten top.

Maatregel 39
Agrologistieke bedrijventerreinen
Ook worden er weer verkeersonderzoeken gedaan. Het College vult nog geen bedrag in wat ze nodig hebben voor de daadwerkelijke aanleg.

Ook bij maatregel 39 weer de inschakeling van een externe bureau voor onderzoek.

Maatregel 40
Dit is wederom een schoonheidsactie. Ineens wordt er weer een fonds MKB opgericht. Dat komt in de plaats van het MKB Investeringsfonds. Waarom nu ineens weer een ander fonds is niet helemaal duidelijk. Incidenteel wordt nu € 350.000,– beschikbaar gesteld. Betekent dat dat in 2020 er geen bedrag meer zal zijn? Hoe invulling gegeven wordt aan dat fonds MKB is onduidelijk. Om te beoordelen of dit bedrag genoeg is en ook zinvol besteed gaat worden, is wel die invulling nodig.

Maatregel 41
Het College gaat iets nieuws doen: investeren in integrale dienstverlening vanuit de ambtelijke organisatie voor de Westlandse ondernemers waarbij de behoefte aan toenemende flexibiliteit, experimenteerruimte, snelheid en maatwerk om een klantgerichte benadering vraagt waarbij kernwaarden als openheid, duidelijkheid, snelheid centraal staan vanuit een actie en verbindende rol en strategisch accountmanagement speelt daarbij een belangrijke rol. Er komt weer een agenda uiteraard.

Maatregel 42
Deze maatregel is ook weer uniek in zijn soort. De aanpassingen aan de parkeerterreinen vinden plaats aan de hand van de besluitvorming in 2018 over de toekomst van het betaald parkeren aan de Westlandse kust. Welke besluitvorming? De integrale Kustvisie is niet vastgesteld. Waarom € 1.4 miljoen en wat gaat er gebeuren met de inrichting van de strandslagen en de parkeerterreinen? Duidelijk is dat wethouder Zwinkels de krenten uit de Kustvisie probeert te pakken.

Maatregel 43
Er komt een onderzoek hoe de verblijfsrecreatie een impuls gegeven gaat worden.

Onder het hoofdstuk Energie, klimaat en groen een zin die ons uit het hart gegrepen is: “Willen wij in Westland prettig blijven leven en wonen dan moet er de komende jaren veel gebeuren”. De doelstelling van de duurzaamste glastuinbouwgemeente van Nederland in 2020 zien we nergens meer terug.

Maatregel 44
Wederom gaan we een plan maken voor de gemeentelijke gebouwen. Dat kost € 500.000,–, terwijl voorts € 650.000,– wordt uitgetrokken zonder exact aan te geven waar dat bedrag nu aan uitgegeven gaat worden.

Maatregel 45
Ineens worden de middelen toch weer uit de Westland Agenda getrokken. Blijft die dan ook nog bestaan naast het hiervoor genoemde fonds?

Maatregel 46
Welke maatregelen moeten de ontwikkelaars van nieuwbouwwijken nemen voor hitte, droogte en goede afwatering en waterberging? Worden die eisen ook aan de ontwikkelaars gesteld voor wat betreft de infrastructuur? In de bestemmingsplannen die we de laatste tijd hebben goedgekeurd wordt de waterparagraaf opengelaten. Is dat in overeenstemming met maatregel 46?

In maatregel 46 wordt ook de rol van groen in relatie tot klimaatadaptatie bezien. Extra budget van € 300.000,– structureel en voor de calamiteitenbergingen een investering van € 7.2 miljoen. Dit gaat grotendeels naar de Olsthoornranch.

Maatregel 47
€ 50.000,– extra budget structureel voor het aanpakken van de wateroverlast lijkt te weinig.

Goed is te voornemen dat het College de komende periode echt op vergroening al thema wil inzetten. Zie pagina 33. Er komt een Deelvisie Groen/Blauw uiteraard. Zelfs wordt voor uitbreiding van het Prinsenbos gezorgd. Groen komt er erg bekaaid af op pagina 33. Behalve visies komt er natuurlijk weinig.

Op pagina 34 had wellicht toch de ambitie kunnen worden uitgesproken om te streven naar een lightrailverbinding nu de Rotterdamse metro in Hoek van Holland ooit een keer er gaat komen en Randstadrail reeds tot in Wateringen komt.

Maatregel 48
Ja hoor, er komt een Mobiliteitsvisie 2030. Voorlopig geen Wegen, verkeers- en vervoersplan, maar een Mobiliteitsvisie. Die gaat € 240.000,– kosten.

Maatregel 49
Is het bedrag van € 200.000,– nou weer bestemd om onderzoek te doen naar de middellange termijnmaatregelen?

Maatregel 50
Deze maatregel is niet meer juist omdat de Wippoldervariant er nu gaat komen en niet de Westlandvariant. Moet de gemeente niet haar bijdrage afhankelijk stellen van het doorgaan van de Westlandvariant nu de bewoners dat ook willen? Westland Verstandig is daar wel voorstander van.

Maatregel 51
En jawel, weer een integrale visie voor de doorstroming vanaf het ABC-terrein. Dat moet op korte termijn worden aangepakt en daar is toch geen visie voor nodig omdat het daar een knelpunt is.

Maatregel 52
Weer € 100.000,– extra budget alleen om het uit te zoeken.

Maatregel 53
Een verkeersmodel wordt opgemaakt en ook dat kost weer € 150.000,–.

Maatregel 54
Dit lijkt een administratieve kwestie. Wat gaan we van de reserve Verkeer doen? Hoeveel provinciale wegen worden er aan de gemeente overgedragen? Ook de Naaldwijkseweg wordt of is overgedragen. Wat zijn de directe gevolgen daarvan voor wat betreft de inrichting van de wegen en de snelheden?

Maatregel 55 en 56
Het aanpassen van de diverse zaken voor het openbaar vervoer lijkt een goede zaak. Waarop is het bedrag van € 500.000,– extra budget gebaseerd?

Wat is het verschil tussen de beide maatregelen?

Maatregel 57
Infrastructurele maatregelen tijdens gebiedsontwikkeling. Waarom worden deze niet afgewenteld op degene die ontwikkelt? Nu wordt er een bedrag van € 80.000,– structureel aangegeven, maar in feite moet dat door de ontwikkelaars toch betaald worden of moet op de projecten komen te rusten die uitgevoerd worden. Waarom wordt niet voor die methode gekozen?

Maatregel 58
Waarom wordt dit niet in het project zelf gedragen en moet dat apart genomen worden?

 1. Amendement op het voorgestelde besluit. Besluit deugt niet

Reserves in de Begroting is een apart verhaal. Blijkbaar hebben een 13-tal reserves geen voldoende onderbouwd bestedingsplan en moeten de reserves ook vervallen. Het College probeert het nu op te lossen door de Raad alsnog te laten instemmen met het hebben van reserves zonder bestedingsplan en onttrekkingen zullen voor het einde van het verslagjaar aan de Raad worden voorgelegd. Dit is een carte blanche. Zie pagina 229-230. Het gaat om ruim € 20 miljoen waar het College nu vrij over kan beschikken. Zie tekst. Dit is ongewenst en dit dient aangepast te worden. Ofwel een reserve is er en die is compleet, dus met een voldoende onderbouwd bestedingsplan en de opname van de mutaties in de Begroting, ofwel een reserve is niet onderbouwd met een bestedingsplan en er zal ofwel een bestedingsplan gemaakt moeten worden ofwel deze dient te vervallen.

BOpvallend is ook dat op pagina 229 in de Begroting voor de jaren 2018-2019 een bedrag van € 1.7 miljoen wordt onttrokken voor frictiekosten met betrekking tot de organisatieontwikkeling. Waarom is dat nodig bovenop de € 7.2 miljoen?

Nieuwbouw gemeentewerf zal afgezet moeten worden tegen andere zaken die nodig zijn op het gebied van zorg, onderwijs, huisvesting, woningen. Heeft het College afgewogen?

Hoe kan het College graaien uit de reserve zonder dat de Raad daar echt aan te pas komt.

 1. Plan alternatieve begroting

Ons alternatief plan biedt ruimte. Zie de diverse posten en toelichting. De gemeente Westland heeft voor vele miljoenen aan bestemmingsreserves die vaak jarenlang niet gebruikt worden. De stofkamoperatie door ongebruikte reserves moet financiële ruimte vrijmaken voor nieuw beleid. Ook kan er kritisch gekeken worden naar andere reserves. De incidentele ruimte biedt ruimte voor investeringsplannen. Naast de bijdrage van de gemeente zijn voor een aantal infrastructurele projecten bijdragen van andere overheden nodig. Structurele ruimte wordt gecreëerd. Westland Verstandig zet deze structurele middelen in voor een lastenverlichting voor onze inwoners en bedrijven, maar ook om een aantal perse nodige zaken nu eindelijk een keer gerealiseerd te krijgen.

Ook moet Westland gaan investeren in een schoon Westland, sport, jeugd en dierenwelzijn.

Het lijkt of de historie zich herhaalt. We hebben van alle kernen ruimtelijke ontwikkelingskaders 2020 gemaakt en dat deden we in 2009.

Al die kaders hebben weer geleid tot de sociaal maatschappelijke visie “Mijn Westland, ons Westland”. Nu gaan we weer hetzelfde doen. Je kunt beter de oude visies weer oppakken en kijken waarom deze niet zijn uitgevoerd.

Het lijkt een beetje krom om wel nu al te praten over een nieuwe gemeentewerf nadat ’s-Gravenzande voor een habbekrats is weggeven en een nieuwe Naald, terwijl er geen geld zou zijn voor andere voorzieningen voor de Westlandse kernen. We krijgen hier dezelfde discussies als opgevoerd zijn bij de twee halve gemeentehuizen. Bestuurlijk protserig gedrag ten opzichte van realiteitszin en het hebben van gevoelens met onze burgers.

 1. Amendement toegelicht

Met het voorgestelde besluit gaan wij niet akkoord! Zie het amendement.

De reserve nieuwbouw gemeentewerf vinden wij veel te vroeg en ook het afwijken van de regel dat voor 13 reserves geen bestedingsplannen zijn, is niet acceptabel en zal niet voldoende zijn om gebruik te maken van het budgetrecht. Daarvoor is een Begroting natuurlijk niet om blanco cheques te geven.

Ook in de kaders van de externen kunnen wij ons niet vinden

Dat het Uitvoeringsprogramma 2019 niet het onze is, mag ook duidelijk zijn. Verkeerde keuzes worden daarin gemaakt en voorts wordt niet eerst bezien waar ruimte gecreëerd kan worden door andere keuzes ten opzichte van de vorige collegeperiode. Punt 4 is erg ruim geformuleerd. Zodra de omvang van de organisatie op sterkte is –wie bepaalt dat en wanneer is dat het geval- wordt het percentage inhuur externen teruggebracht van maximaal 15 naar 10%. Standaard ingehuurd wordt voor 3 jaren en ineens worden er marktconforme tarieven ingevoerd die tweejaarlijks worden bepaald door het College.

Ook punt 5 is wederom een blanco cheque. De hoeveelheid ambtenaren wordt aangenomen tegenover inkomsten / leges. Dit is nog daargelaten het na-ebbend effect geen goede benadering. Ook een nieuwe bekostigingssystematiek op sociaal ruimtelijk domein waarbij geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen materiële en personele kosten is ondoorzichtig en nauwelijks te controleren.

Als we alles gehad hebben, komt 5.3 waarbij het College in feite een blanco cheque vraagt van € 1 miljoen om bij calamiteiten ziektevervanging noodzakelijk te kunnen voorzien in extra benodigde capaciteit en achteraf pas verantwoording af te leggen. Het College moet inzetten op minder ziekteverzuim en het College dient aan de Raad voor te leggen de kosten voordat deze gemaakt worden en niet achteraf.

Conclusie
Het te nemen raadsbesluit is niet correct en geeft in feite niet weer wat het College steeds aangeeft dat zij samen met de Raad allerlei zaken wil doen. Het College wil eerst zelf handelen en daarna pas achteraf horen wat de Raad ervan vindt. Wat Westland Verstandig wel wil, blijkt uit het de alternatieve begroting en onze moties.