verzoek ingevolge artikel 41 Reglement van Orde: houden interpellatie wethouders Meijer en Ouwendijk

Betreft: verzoek ingevolge artikel 41 Reglement van Orde: houden interpellatie wethouders Meijer en Ouwendijk

Zoals eerder aangekondigd wil onze fractie een interpellatieverzoek doen voor de raadsvergadering van 23 januari 2018 met de wethouders Meijer en Ouwendijk. Ingevolge artikel 41 van het Reglement van Orde moet een dergelijk verzoek gedaan worden bij de voorzitter van de Raad. Het verzoek moet een duidelijke omschrijving bevatten van het onderwerp waarover inlichtingen verlangd worden alsmede de te stellen vragen. Het verzoek moet gedaan worden tenminste 48 uur vóór de aanvang van de raadsvergadering en dan dient het interpellatiedebat in de desbetreffende raadsvergadering te worden geagendeerd. Uiteraard houden wij ons aan artikel 41.

De interpellatie zal gaan over –kort gezegd-:

 • de concrete kosten van de twee halve gemeentehuizen onder meer voor en vanaf het moment van ingebruikname in juli 2017;
 • de exacte afboekingen zoals die gedaan zijn op de bebouwde en voor parkeren ingerichte percelen grond waar nu de twee gemeentehuizen staan;
 • de kosten tot nog toe en de opbrengsten van de drie gemeentehuizen in Naaldwijk, ’s-Gravenzande en Wateringen en deze afgezet tegen de destijds geprognotiseerde opbrengsten en kosten.

 De reden van interpellatie is daarin gelegen dat onze fractie meerdere malen de hiervoor genoemde wethouders gevraagd heeft om aan de Raad en dus ook aan onze burgers, duidelijk te maken wat –kort gezegd- de kosten zijn van de twee halve gemeentehuizen. Steeds is geweigerd serieus in te gaan op de vragen en er komen eenvoudigweg geen inhoudelijke antwoorden met cijfers. De Aanbestedingswet zou beantwoording van vragen en het verstrekken van de cijfers in de weg staan. Onze fractie meent dat de betreffende wethouders hiermee strijdig handelen met de informatieplicht zoals die op hen rust ingevolge de Gemeentewet. Het enige wat de wethouders aangeven is dat “binnen de € 3.7 miljoen” gebleven wordt die de Raad destijds heeft meegegeven.

Uiteraard zijn de twee halve gemeentehuizen een feit en dat is onomkeerbaar. Waar we nu voor staan is het duidelijk in beeld brengen van alle kosten die de gemeente gedurende 25 jaar moet gaan betalen aan de nieuw “huisbeheerder”, zijnde de Groene Schakel, en welke kosten tot nog toe gemaakt zijn van de nieuwe behuizingen en de kosten en ambtelijke uren die de verhuizing met zich meebracht.

De navolgende vragen –wij behouden ons nog het recht voor om uiterlijk 48 uur voor de aanvang van de raadsvergadering nog aanvullende vragen te formuleren- zullen in ieder geval gesteld worden:

 • Welke gebruiksvergoeding wordt aan de Groene Schakel betaald vanaf, naar wordt aangenomen, 1 juli 2017 voor de twee gemeentehuizen en welke bedragen werden voorts gefactureerd tot aan 3 januari 2018 voor de aanvullende catering en overige diensten door of namens de Groene Schakel? Behalve de catering, welke aanvullende bedragen werden nog betaald?
 • Welke concrete kosten gemaakt werden voor ICT, verhuizingen, inventaris en alle overige zaken die niet onder de 25 jaar durende gebruiksvergoeding vallen en toch kosten zijn die door de gemeente gemaakt zijn moeten worden? Het gaat dus niet er om hoe en op welke wijze deze kosten gedekt zijn en of deze toch al nodig waren ook in de oude gebouwen, maar sec welke bedragen zijn afgesproken of gefactureerd.
 • Klopt het dat voor ieder evenement in de gemeentehuizen de gemeente een offerte opvraagt bij de Groene Schakel, die dan per evenement of bijeenkomst een prijs offreert die de gemeente dan moet betalen? Kan een overzicht gegeven worden van de op deze wijze geoffreerde en betaalde bedragen vanaf 1 juli?
 • Welke kapitaalslasten en exploitatielasten zijn er vanaf juli 2017?
 • Op welke wijze wordt de gebruiksvergoeding door de Groene Schakel berekend? Kan de wethouder daar de berekening van afgeven? Wordt deze vergoeding ook jaarlijks, gedurende de komende 25 jaren, geïndexeerd? Welke index en welke verhoging vond plaats per 1 januari of wordt een andere datum aangehouden en zo ja welke dan?

Kan de wethouder aangeven:

 • Welke piekbetaling betaald werd en wanneer is dat gebeurd? Op welke wijze wordt deze piekbetaling boekhoudkundig verwerkt en hoe komt deze terug in de € 3.7 miljoen?
 • Wat zijn de grondwaarden die aangehouden zijn voor de percelen aan de Verdilaan en de twee percelen -de grond voor het gebouw en de later noodzakelijk gebleken parkeergrond- aan de Laan van Glazen Stad en welke afboekingen vonden plaats vanaf de start van het idee voor deze twee gebouwen op deze plekken; gaarne de concrete bedragen en ook de bedragen die overblijven voor de afschrijving voor de berekening van de € 3.7 miljoen.
 • Wat zijn de totale bouwkosten geweest voor de twee halve gemeentehuizen als deze al niet blijken uit de wijze van berekenen van de periodieke gebruiksvergoeding?
 • Bouwtechnisch mankeren de gebouwen nogal wat: een keer is de totale vloer hersteld, het lek(te), er zit een vreemd geluid in de gebouwen, de Commissiekamer is niet goed bruikbaar, de geluidsinstallaties doen het niet goed, het College en ambtenaren klaagden over de privacy door de vele glazen wanden. Is deze lijst compleet en zijn in alle gevallen de kosten voor de Groene Schakel? Welke mankementen zijn er nog?
 • Het verzetten van de wanden en meubilair in de Verdilaan kost de gemeente per keer € 8.000,–. Klopt dit en wie beslist of het verwijderen nodig is?
 • Welke bedragen zijn eerder genoemd als opbrengst van de bestaande gemeentehuizen en wat is het concrete eindresultaat uitgaande van de bekende “opbrengsten” en kosten Wateringen, ‘s-Gravenzande en Naaldwijk? Wat kost de sloop van Naaldwijk extra boven het reeds verstrekte krediet?

Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat er nog aanvullende vragen zullen komen binnen de in het Reglement van Orde aangegeven termijn.

Namens de fractie van Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter