Vragen aan College inzake verdere aanpassingen voorzieningen in De Lier

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake verdere aanpassingen voorzieningen in De Lier

 

Vraag 516 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Tijdens de informatieavond over Liermolen-Liermolensloot werd onze fractie aangesproken door een aantal inwoners uit De Lier die zich ernstig zorgen maken over het ontbreken van duidelijke plannen inzake uitbreiding sporthalcomplex Vreeloo en ook het niet opgenomen zijn in het plan van concrete plannen inzake realisering van een nieuwe basisschool en daarbij behorende moderne voorzieningen zoals een multifunctioneel bruikbaar schoolplein met voorzieningen. Als straks 800 woningen gerealiseerd zijn, dan zullen deze voorzieningen hard nodig zijn en voorkomen moet worden dat eerst het probleem gecreëerd wordt om daarna pas na geruime tijd tot een oplossing te komen. De bewoners vinden, en naar de mening van Westland Verstandig terecht, dat de voorzieningen nu al mee moeten groeien met de forse uitbreiding van het aantal woningen van De Lier.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Welke concrete plannen bestaan er voor de nieuw te stichten basisschool en wordt daarin ook betrokken een multifunctioneel schoolplein wat ook door de kinderen in de nieuwe buurt gebruikt kan worden buiten schooltijd?
  • Op welke wijze wordt rekening gehouden met de uitbreiding voor wat betreft de sportvoorzieningen in Vreeloo en wellicht ook de andere sportvoorzieningen en faciliteiten in De Lier?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter

L.G. Boekestijn,
Vicefractievoorzitter