Vragen aan College inzake aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten logiesgebouw voor arbeidsmigranten in Honderdland Noord nabij 10

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten logiesgebouw voor arbeidsmigranten in Honderdland Noord nabij 10

 

Vraag 554 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Een aantal inwoners van Maasdijk maakten onze fractie erop attent dat er inmiddels een aanvraag voor een omgevingsvergunning ligt voor het oprichten van een logiesgebouw voor arbeidsmigranten in Honderdland Noord nabij 10. Als het goed is, is dat de locatie bij de McDonalds. Volgens het bestemmingsplan zou daar toch een gewoon hotel komen van vrij grote omvang. Het lijkt erop alsof nu een heel andere aanvraag wordt ingediend. Dit geeft onrust in Maasdijk omdat één Polenhotel daar voldoende “belasting” met zich mede brengt. Bijgaand treft u aan de publicatie van de aanvraag.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College al eerder bekend geworden met de aanvrage en is er bijvoorbeeld een quickscan afgegeven?
  • Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat het geplande hotel in het bestemmingsplan niet hetzelfde is als wat er nu in de aanvrage is aangegeven?
  • Voor hoeveel arbeidsmigranten is de aanvrage gedaan, omdat dat niet in de aanvrage staat?
  • Welke procedure is nodig om de vergunning te verlenen?
  • Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat een tweede Polenhotel, als dat al de bedoeling zou zijn op zo korte afstand ten opzichte van het bestaande hotel, niet wenselijk is en voor de inwoners van Maasdijk een te grote belasting zal gaan vormen?
  • Waarom heeft het College van deze aanvraag geen melding gedaan in de Raad afgelopen dinsdag? Wij nemen aan dat dit niet één van de 16 mogelijke locaties is?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

bijlage art. 42-vraag 554 aanvraag omgevingsvergunning Honderdland Noord

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter