Vragen aan College inzake afsluiting Nieuweweg Poeldijk

Vragen aan College inzake afsluiting Nieuweweg Poeldijk

  • 11 juli 2018
  • door Westland Verstandig

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake afsluiting Nieuweweg Poeldijk

Vraag 553 2018-2022

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benaderd door bewoners / ondernemers van de Nieuweweg in Poeldijk. Zoals bekend wordt deze weg op dit moment gereconstrueerd en pas vandaag ontvangen de in de nabijheid van het ABC-terrein langs de Nieuweweg gevestigde bedrijven / bewoners bericht dat in het weekend van 21 juli de weg helemaal is afgesloten waardoor hun bedrijven / woningen niet meer bereikbaar zijn. Voor een aantal bedrijven is dat nou net de periode voor de bouwvak en dus de drukste periode van het jaar. Klachten bij de gemeente helpen niet omdat de gemeente aangeeft dat het een Provinciezaak is.

Ook de wijze van communiceren –mondeling en pas morgen komt er een brief- en het op veel te kort dag berichten is natuurlijk best wel om verdrietig van te worden. Ook blijkt er geen compensatieregeling te zijn bij de Provincie voor schades waarvan het redelijk is dat deze ten laste komen van de Provincie.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College bekend met vorenstaande afsluiting in het hiervoor genoemde weekend?
  • Zo ja, is het College bereid om hier actie te ondernemen richting de Provincie dat dit echt niet kan en dat de timing volstrekt verkeerd is en ook op veel te kort dag de berichtgeving door de Provincie aan de betreffende ondernemers / bewoners is gedaan?
  • Kan de gemeente direct contact opnemen met de betreffende inwoners / bedrijven dat actie wordt ondernomen richting de Provincie?
  • Waarom wordt dit niet beter gecommuniceerd ook vanuit de gemeente daar ook de gemeente op de hoogte moet zijn geweest van de afsluiting?
  • Waarom worden ondernemers die onredelijk getroffen zijn door dit soort maatregelen niet gecompenseerd door de Provincie?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Gezien de urgentie direct reageren alstublieft.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter