Vragen aan College inzake betaalmogelijkheden Molenslag

Vragen aan College inzake betaalmogelijkheden Molenslag

  • 21 juni 2018
  • door Westland Verstandig

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake betaalmogelijkheden Molenslag

 

Vraag 537 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benaderd door bewoners die woonachtig zijn bij opgang Molenslag in Monster. Steeds meer valt op dat parkeerders geen € 4,– gepast kunnen betalen en dat betekent dat zij terug moeten rijden om hun auto in de woonwijk te parkeren. Veel mensen hebben geen contant geld meer bij zich. Dit zou anders moeten en kunnen en staat los van discussies over Kustvisie of niet, maar is gewoon een praktische ingreep ter plekke.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Wat kost het om ook met de pinpas te kunnen betalen, dan wel een andere wijze van afrekenen dan contante betaling van € 4,–?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter