Vragen aan College inzake beter maaibeleid in gebieden waar tuinders hun bedrijf exploiteren

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake beter maaibeleid in gebieden waar tuinders hun bedrijf exploiteren

Vraag 510 2018-2022

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benaderd door een aantal kwekers die hun bedrijf hebben in onder meer de Poelzone bij ’s-Gravenzande en Monster. Die bedrijven hebben vorige jaar overlast en schade ervaren van het slechte maaibeleid van de gemeente, maar ook van het Hoogheemraadschap van Delfland. Er wordt twee of zelfs maar één keer gemaaid en dat betekent veel overlast door ongedierte, overwaaiend onkruid etc. voor de tuinders. Dit kan niet de bedoeling zijn. Ook niet van degenen die het groen een warm hart toedragen. Een beter afgestemd beheer is dan ook nodig.  

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College voornemens om dit jaar een beter maaibeleid te gaan uitvoeren waardoor in gebieden als de Poelzone de daar gevestigde kwekers geen overlast meer ervaren van het achterwege blijven van een deugdelijk beheer?
  • Is het College bereid om aan het Hoogheemraadschap van Delfland te verzoeken het beheer van gebieden die zich onder haar beheer bevinden beter ter hand te nemen en ervoor zorg te dragen dat er geen overlast ontstaat?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter