Vragen aan College inzake bijdrage chronische ziekte

Vragen aan College inzake bijdrage chronische ziekte

  • 8 januari 2019
  • door Westland Verstandig

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake bijdrage chronische ziekte

 

Vraag 629 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie blijft benaderd worden door inwoners van Westland die erover klagen dat zij sedert de overheveling naar de gemeente geen bijdrage wegens chronische ziekte meer ontvangen en daardoor toch in financiële problemen gaan komen. Eerder hebben we daarover vragen gesteld en aangegeven werd dat een en ander nog wel meeviel. Blijkbaar is de communicatie tussen de betreffende inwoners en de gemeente niet goed en moet het College met name bezien of de bijdrage voor de chronische zieken toch niet herzien moet worden. Van de rijksoverheid ontvangt de gemeente natuurlijk wel een compensatie voor het destijds niet meer door het CAK betaalde bedrag.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  •  Kan het College uiteenzetten welke regelingen er nu zijn voor chronisch zieken en welke faciliteit de gemeente hen biedt?
  •  Bij andere gemeenten is de CAK-regeling gewoon overgenomen. Waarom is dat in Westland niet gebeurd en kan dat alsnog geschieden?
  • Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat met name de kwetsbare chronisch zieken nou net ondersteuning vanuit de gemeente verdienen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter