Vragen aan College inzake bouwplan Rabobank Maasdijk

Vragen aan College inzake bouwplan Rabobank Maasdijk

  • 14 september 2018
  • door Westland Verstandig

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake bouwplan Rabobank Maasdijk

 

Vraag 590 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benaderd door inwoners van Maasdijk die zich ongerust maken over het bouwplan zoals dat nu gerealiseerd wordt bij de Rabobank. Eerst zou het een respijthotel worden, daarna zorgappartementen, maar die blijken er nu –naar het schijnt- ook weer niet te komen. Blijkbaar is hetgeen waar de zorg gehuisvest zou worden en ook waar nog groen stond, weer vergund voor appartementen. Recentelijk werd zelfs in Maasdijk aangegeven dat er arbeidsmigranten zouden gaan komen in de appartementen dan wel een deel daarvan. Dit is niet gewenst. 

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Houdt het College de bouwontwikkelingen afdoende in de gaten en waarom is blijkbaar alsnog ingestemd met de bouw van appartementen waar de zorg zou komen? Is dit laatste juist of niet?
  • Welke maatregelen neemt het College om ongewenste ontwikkelingen hier tegen te gaan?
  • Zijn er al kopers van de appartementen bij de ontwikkelaar bekend?
  • Lijkt het niet correct dat de gemeente in de communicatie naar de bewoners van Maasdijk duidelijkheid geeft wat hier wel kan en niet kan en wat exact de bedoeling is van de ontwikkelaar?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter