Vragen aan College inzake bruggetje nabij Grote Woerdlaan

Vragen aan College inzake bruggetje nabij Grote Woerdlaan

  • 7 juni 2018
  • door Westland Verstandig

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake bruggetje nabij Grote Woerdlaan

 

Vraag 530 2018-2022

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benaderd door omwonenden van het bruggetje nabij de Grote Woerdlaan, hetwelk zich bevindt direct achter de fabriekshal en eigenlijk geen doorgang meer is omdat dat feitelijk onmogelijk is. Het bruggetje betekent wel een belemmering van het vaarverkeer omdat het bruggetje circa 80 cm hoog is en de doorgaande vaarroute ernstig hindert.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Kan het bruggetje eventueel verwijderd worden?
  • Wie is eigenaar van de brug? Is het College het met de omwonenden eens dat de geringe hoogte daarvan en het niet kunnen gebruiken omdat dat feitelijk onmogelijk is, voldoende grond is om tot verwijdering over te gaan dan wel de eigenaar te verzoeken het bruggetje weg te halen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter