Vragen aan College inzake compensatie groen

Vragen aan College inzake compensatie groen

  • 16 juli 2018
  • door Westland Verstandig

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake compensatie groen

 

Vraag 559 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Destijds is het Schefferkamp gekapt vanwege de toezegging dat er gecompenseerd zou worden met bomen en groen aan de Piet Struijkweg, Wenpad, Haagweg / Madeweg. Tot nog toe wordt geen aanstalten gemaakt voor herplant en de vraag is welke andere groenplannen daar voor die gebieden al bestonden.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Heeft het College zicht op wanneer de herplant gaat plaatsvinden? Waarom is dat nog niet gebeurd gezien het feit dat wel het eerdere bos al lang gekapt is?
  • Hoe zit het met de overige plannen voor de hiervoor genoemde gebieden daar daar toch al groenplannen voor lagen? Wat gebeurt daarmee?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter