Vragen aan College inzake criteria Kindpakket en andere minimaregelingen in Westland

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake criteria Kindpakket/andere minimaregelingen in Westland

Vraag 392 2014-2017

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benaderd door inwoners van Westland die moeten rondkomen van € 70,– per week voor een gezin bestaande uit vier personen. Een en ander wordt veroorzaakt door het feit dat er een netto-inkomen is bij de man en de vrouw bestaande uit uitkeringen van even boven € 2.000,– netto, hetgeen bruto bijna € 3.000,– is. Gezien beslagen moet volstaan worden met de beslagvrije voet voor wat betreft de man. Beide personen staan onder bewind en de bewindvoerder betaalt de schulden. Schuldhulpverlening komt niet tot stand omdat de man zakelijk schulden heeft en de vrouw privéschulden. In ieder geval moet het gezin al geruime tijd rondkomen van vorengenoemde € 70,–. Voedsel wordt gehaald bij de Voedselbank.

Aanvragen voor aanvullend pakket bij DSW en aanvragen voor het Kindpakket worden formeel afgewezen vanwege het te hoge formele bruto-inkomen.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

  • Komen casussen als deze meer voor in de gemeente Westland?
  • Wordt in casussen zoals deze niet naar een oplossing op maat gekeken en bezien of toch niet voor het Kindpakket en allerlei andere minimaregelingen in aanmerking gekomen kan worden?
  • Is er geen hardheidsclausule in de diverse regelingen mogelijk die ook in deze situaties soelaas kan bieden?

 De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a., 

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter