Vragen aan College inzake dierenwelzijn Westland

Vragen aan College inzake dierenwelzijn Westland

  • 18 maart 2019
  • door Westland Verstandig

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake dierenwelzijn Westland

Vraag 673 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie las de berichten over de Konikpaarden die vanuit de Oostvaardersplassen naar Spanje worden verhuisd waarvan publiekelijk de vraag gesteld wordt of ze het in Spanje beter zullen krijgen. In de duinen bij Westland liep eveneens een grote kudde Konikpaarden, doch die zijn nu beperkt tot een klein aantal. De paarden zien er goed uit.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

  • Is het mogelijk dat Westland / Hoogheemraadschap / Dunea ook een aantal paarden adopteert en deze uitzet in plaats Solleveld?
  • Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat dit een sympathiek gebaar is en ook inwoners die zich ontfermen over het dierenwelzijn deugd zal doen?

Nog een tweede vraag:

In Westland is steeds meer te zien dat zeker in broedtijden ganzen/eenden/zwanen de weg oversteken. Met name is dat het geval bij de Koningin Julianaweg vanuit Monster aan de rechterkant.

De volgende vragen:

  • Is het mogelijk om waarschuwingsborden daarvoor te plaatsen en ook te bezien waar in Westland oversteekplaatsen van deze dieren zijn?
  •  Overstekende ganzen/eenden/zwanen kunnen tot gevaarlijke verkeerssituaties leiden nog los van het dierenwelzijn. Is het College bereid om deze maatregelen te nemen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter