Vragen aan College inzake financiële compensatie doorstromers

Vragen aan College inzake financiële compensatie doorstromers

  • 14 november 2017
  • door Westland Verstandig

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake financiële compensatie doorstromers

Vraag 402 2014-2017

Edelachtbaar College,

Nadat de fractie van Westland Verstandig bij de begrotingsbehandeling gewezen heeft op de mogelijkheid van een financiële compensatie voor mensen die willen doorstromen vanuit een goedkope woning, wordt onze fractie overstelpt met reacties van mensen die dat daadwerkelijk willen gaan doen als zij een afdoende verhuisvergoeding ontvangen. De wethouder heeft bij de begrotingsbehandeling een en ander afgedaan dat toen die regeling er wel was, er nauwelijks gebruik van gemaakt werd. Dit is een groot aantal jaren geleden.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College bereid om eventueel zelf, dan wel via de woningcorporaties, te peilen hoe op dit moment de behoefte aan een doorstromersvergoeding is en als de gemeente of de corporaties een dergelijke regeling invoeren, dat de doorstroming zal bevorderen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter