Vragen aan College inzake gang van zaken rondom feestterrein Hoge Bomen tijdens de feestweek Naaldwijk

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake gang van zaken rondom feestterrein Hoge Bomen tijdens de feestweek Naaldwijk

 

Vraag 588 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Zoals ook al bij de Commissie Bestuur is aangegeven, is onze fractie benaderd door een aantal omwonenden van de Hoge Bomen die vragen hebben over het vergunde feest op de Hoge Bomen, de toegestane 96 dB(C)’s, de overlast die men ervaren heeft, het tijdstip van afgifte van de vergunning en de bekendmaking daarvan aan de omwonenden en nu de evaluatie zoals deze aan hen is toegezegd en waarbij de bewoners betrokken zouden worden.  

De betreffende bewoners hebben ook meldingen gedaan over geluidsoverlast op alle vier de avonden, welke meldingen tot niets geleid hebben. Vanaf 16.00 uur tot ongeveer 1.00 uur hebben zij enkele dagen forse overlast gehad van het geluid. Wel zijn zij tevreden dat tijdig het geluid gestopt werd, te weten om 0.30 uur c.q. 1.00 uur in het weekend. De bewoners vragen zich af of niet met minder dB(C)’s ook een leuk feest gehouden kan worden.  

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Waarom is de vergunningverlening pas op woensdag geschied en zijn de bewoners ook op die datum ingelicht? In de vergunning staat dat met omwonenden overleg gevoerd moet worden, maar dat is pas gebeurd eind van de vrijdag. Toen waren er al bijna drie dagen voorbij.
  • Heeft het College onderzocht of met minder dB(C)’s gewerkt kan worden waardoor de overlast minder wordt? Toen op het betreffende perceel de Westland Cross gehouden werd, hadden de omwonenden beduidend minder last van geluid. Dat kwam omdat het toegestane maximum geluid minder was. Is dat juist?
  • Kan het College toezeggen dat bij nieuwe festiviteiten op het betreffende terrein bijtijds de vergunning wordt bekend gemaakt, zodat omwonenden deze kunnen bezien en eventueel in overleg kunnen treden met de gemeente over de voorwaarden?
  • Worden de bewoners betrokken bij de evaluatie, zodat zij ook in die evaluatie hun inbreng kunnen hebben?
  • Is het juist om de vergunning voor het betreffende terrein de Hoge Bomen op te nemen in de totale vergunning die de BIZ krijgt voor de feestweek in het centrum van Naaldwijk?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter