Vragen aan College inzake garage Herenstraat Monster

Vragen aan College inzake garage Herenstraat Monster

  • 7 november 2018
  • door Westland Verstandig

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake garagebox Herenstraat Monster

 

Vraag 606 2018-2022

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benaderd door een aantal omwonenden van de garagebox aan de Herenstraat in Monster die op dit moment bedrijfsmatig in gebruik is bij PostNL. Dit geeft grote overlast voor de buurt door bestelbussen die daar staan, die postpakketten komen brengen en in die box te lossen en te sorteren. Ook door vertrekkende brommertjes ontstaat overlast. Daarvoor is een garagebox natuurlijk niet bedoeld.

Dit leidt tot de volgende vraag:

  • Is het College bekend met vorenstaande gang van de zaken en is het College bereid om PostNL aan te schrijven dat het huidige gebruik niet conform de bestemming is?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter