Vragen aan College inzake gebruik warmtepompen

Vragen aan College inzake gebruik warmtepompen

  • 14 mei 2018
  • door Westland Verstandig

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake gebruik warmtepompen

 

Vraag 511 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Omdat het beleid erop gericht is dat iedereen van het gas af wil, is één van de alternatieven de installatie van een warmtepomp. Algemeen bekend is, en vorige week ook in het tv-programma Kassa uiteengezet, is dat warmtepompen veel geluidsoverlast tot circa 70 dB produceren. Dat geeft geluidsoverlast in de buurt en als er heel veel mensen warmtepompen installeren, dan is dat een serieus probleem. Het wachten is op gemeentelijke regels om dit soort geluidsoverlast te voorkomen. Het algemene advies is om installatie zo te doen geschieden dat maximaal 30 dB geluid geproduceerd wordt. Dit betekent duidelijk voorwaarden stellen aan de installatie, plaats, afscherming en dergelijke en ook aangeven wanneer een warmtepomp niet is toegestaan vanwege de te verwachten overlast.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is uw College bekend met vorenstaande problematiek inzake de warmtepomp en is het College bereid om gemeentelijke regels te gaan formuleren om overlast te voorkomen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter