Vragen aan College inzake gemeentewerf Monster

Vragen aan College inzake gemeentewerf Monster

  • 18 oktober 2017
  • door Westland Verstandig

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake gemeentewerf Monster

 

Vraag 394 2014-2017

Edelachtbaar College,

Zoals ik al had aangekondigd in de commissievergadering, is onze fractie te gast geweest bij een aantal personen rondom de gemeentewerf in Monster op zaterdagmiddag. Inderdaad geeft het gebruik van de gemeentewerf veel overlast bij de direct omwonenden, met name Vlotlaan nr. 35. Voorts is de gemeentewerf niet goed aangegeven waardoor er auto’s ronddolen. In de tijd dat wij als fractie daar ter plekke stonden, hebben een groot aantal bestuurders van auto’s aan ons gevraagd waar de gemeentewerf was. Op dat punt dient er nog wel wat duidelijke markering aangebracht te worden.

Voorts is inderdaad het geluid onaanvaardbaar hoog. Het vreemde is dat in de tuinen van de woningen en ook in de woningen zelf die het meest dicht zijn gelegen bij de gemeentewerf, dat het best hoorbaar is en blijkbaar weerkaatsen de hallen die gelegen zijn aan de Vlotlaan en direct achter de gemeentewerf, het geluid richting die woningen. Daar zou naar gekeken moeten worden en in ieder geval zouden er geluidsmetingen verricht moeten worden. De betreffende personen hebben zelf al metingen gedaan en komen uit op 100 decibel en hoger.  

Ook blijken de gemeentelijke hekken die eerder in ’s-Gravenzande opgeslagen waren, nu in Monster opgeslagen te worden en wel op een strook grond welke direct grenst aan de belendende woning. Ook dit geeft, niet alleen op de openingstijden van donderdag en zaterdag, vrij veel overlast.  

Is bezien of de zaterdagmiddag niet vervangen kan worden door een ander dagdeel? Van de bewoners begrijpen wij dat dat natuurlijk dezelfde overlast geeft, maar dat is niet zo merkbaar als op de zaterdagmiddag. De bewoners storen zich overigens aan het bericht tijdens de commissievergadering dat zij nou eenmaal gekozen hebben voor het wonen op een industrieterrein. Er werd al gewoond voordat het industrieterrein werd.

Dit leidt tot de volgende concrete vragen:

  • Is het College bereid om eventueel te bezien of de zaterdagmiddag vervangen kan worden door een ander dagdeel?
  • Is een deugdelijke bewegwijzering mogelijk?
  • Is het College bereid om geluidsmetingen te doen rondom de belendende woningen en als het geluid te hoog is, te bezien op welke wijze de bedrijfsvoering gewijzigd kan worden waardoor de geluidspiek zakt tot een aanvaardbaar niveau?
  • Is het mogelijk om de hekken en andere verkeersmaterialen ergens anders op te bergen dan daar waar dat nu gebeurt en ook overlast geeft bij het laden en lossen en voorts er niet echt goed uitziet aan de voorzijde?
  • Als het geluid te hoog is, kan dan bezien worden of er aan de gevels van de belendende panden wellicht voorzieningen kunnen worden getroffen waardoor toch een beperking van geluid bereikt kan worden?
  • Te voorzien valt dat de gemeentewerf in Monster nog wel geruime tijd open zal blijven omdat het opwerken naar een centrale gemeentewerf nog wel geruime tijd zal duren. Kan het College bezien of volledige overkapping van het terrein waar nu hoofdzakelijk de activiteiten plaatsvinden, haalbaar is en of dat tot een beperking van de geluidsoverlast van de buren leidt?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a., 

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter