Vragen aan College inzake handhaving op het gebied van het Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake handhaving op het gebied van het Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer

 

Vraag 564 2018-2022

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benaderd door inwoners van Westland die verzoeken doen om handhaving op het gebied van het Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer omdat er hinder bestaat van activiteiten in dorpskernen. Onze fractie valt op dat in de regel geen, althans geen adequate reactie gegeven wordt vanuit het College en behalve de ontvangstbevestiging, er totaal geen reactie komt. Ingebrekestellingen en aanzeggingen van boetes zijn dan nodig om überhaupt enige beweging in de zaak te krijgen. Recentelijk heeft zich dat voorgedaan in een geval om handhaving bij de ’s-Gravenzandseweg. Daar wordt een brief van 22 mei 2018 in het geheel niet beantwoord, ondanks het feit dat er duidelijke documentatie bijzit zoals foto’s en een duidelijke beschrijving van de overlast die ervaren wordt en wanneer dat het geval is.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Welk beleid hanteert het College bij afwikkeling van verzoeken om handhaving in dorpskernen van activiteiten die overlast veroorzaken, althans volgens de omwonenden?
  • Wat is de doorsnee beantwoordingstermijn van dat soort verzoeken en welke termijnen houdt het College hiervoor aan?
  • Hoeveel ingebrekestellingen heeft het College het afgelopen kalenderjaar en de afgelopen anderhalf jaar ontvangen en hoeveel boetes zijn er betaald wegens te laat beslissen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a., 

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter