Vragen aan College inzake te hard rijden en fietsersoversteekplaatsen Lange Kruisweg Maasdijk

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake te hard rijden en fietsersoversteekplaatsen Lange Kruisweg Maasdijk

 

Vraag 513 2018-2022

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benaderd door inwoners van Maasdijk aan de Lange Kruisweg die op dit moment zien dat over de Lange Kruisweg sneller gereden wordt dan de 30 km per uur die daar is toegestaan en ook de fietsersoversteekplaats is onveilig.

De bewoners wijzen erop dat bij de fietsersoversteekplaats tussen het Boomgaardspad en de Dotterbloem voor de oversteek van de Opstalweg de knipperlichten op de waarschuwingsborden voor overstekende fietsers direct beginnen te knipperen en dat is erg duidelijk. Men wil ook graag zo’n installatie aan de Lange Kruisweg hebben.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College bereid om een dergelijke installatie ook aan de Lange Kruisweg te plaatsen bij de oversteekplaatsen naar nagenoeg alle sportvoorzieningen in Maasdijk?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter