Vragen aan College inzake invalidentoilet Slag Vlugtenburg en slag Beukel

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake invalidentoilet Slag Vlugtenburg en slag Beukel

 

Vraag 617 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Vorig jaar is verzocht een invalidentoilet te plaatsen op slag Vlugtenburg en slag Beukel. Destijds is aangegeven dat dit zou worden meegenomen in de Kustvisie, maar nu die door de huidige coalitie niet wordt vastgesteld zijn ook de toiletten ongeregeld gebleven.

Dit leidt tot de volgende vraag:

  • Is het College bereid om alsnog op korte termijn voor invalidentoiletten te zorgen bij slag Vlugtenburg en slag Beukel?

 

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter