Vragen aan College inzake inzake slecht beheerde trottoirs langs de Dijkweg en deplorabele toestand rondom voetpad dat de St. Martinusstraat verbindt met de Stokdijkkade

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake slecht beheerde trottoirs langs de Dijkweg tussen de St. Martinusstraat bij Huize Bijdorp richting Verdilaan en ook aan de overzijde tot aan de ingang begraafplaats en deplorabele toestand rondom voetpad dat de St. Martinusstraat verbindt met de Stokdijkkade bij het complex van de Iris

Vraag 433 2014-2017

Edelachtbaar College,

Onze fractie is benaderd door een aantal bewoners van A Capella die last ervaren van een zeer hobbelig trottoir langs de Dijkweg richting centrum en van een voetpad richting Stokdijkkade vanaf de St. Martinusstraat bij het complex Iris, waar bij de minste of geringste neerslag grote plassen tot enkele centimeters diep staan. Dit laatste is ook zichtbaar als er geen plassen staan doordat er dan modder ligt. Duidelijk is dat de waterafvoer niet deugdelijk werkt en dat er ook geen goed beheer plaatsvindt.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College bereid om op zeer korte termijn –dus niet als ergens in 2019 het normale onderhoud gedaan wordt- om nu al vorenstaande overlastgevende en ook onveilige situaties te verhelpen doordat het trottoir gelijk gelegd wordt en er een deugdelijke waterafvoer plaatsvindt en ook waarschijnlijk een ophoging van het betreffende voetpad?
  • Wanneer is het College bereid om die actie te gaan ondernemen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter