Vragen aan College inzake omgeving oud gemeentehuis Monster

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake omgeving oud gemeentehuis Monster

 

Vraag 531 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benaderd door omwonenden van het oude gemeentehuis in Monster die uit de krant hebben vernomen dat er mogelijke plannen zijn voor het omzetten van het gemeentehuis in woonappartementen. De omwonenden maken zich er zorgen over dat zij nog niets vernomen hebben van wie dan ook en gezien de impact die het gemeentehuis heeft langs de direct aangrenzende percelen langs de Choorstraat, maar ook aan de overzijde, lijkt het goed om ook de betreffende personen te raadplegen voordat concrete voorstellen gaan komen.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College bereid om met de direct omwonenden aan en nabij de Choorstraat rondom het oude gemeentehuis, wat ook de verdere bestemming zal worden, bijtijds overleg te voeren, zodat zij niet voor een voldongen feit gesteld worden en met hun verlangens rekening gehouden kan worden?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter