Vragen aan College inzake omgevingsvergunningen Duingeest

Vragen aan College inzake omgevingsvergunningen Duingeest

  • 12 maart 2019
  • door Westland Verstandig

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake omgevingsvergunningen Duingeest

 

 

Vraag 670 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie heeft in het verleden vragen gesteld over de bouw van een aantal woningen in Duingeest boven het destijds in het bestemmingsplan genoemde aantal. De bewoners van Duingeest beklagen zich nu bij onze fractie over het gebrek aan duidelijke communicatie vanuit de gemeente over de vergunningverlening en de wijze waarop de bouw gaat plaatsvinden. Met dat laatste bedoelen de bewoners hoe er geheid gaat worden en dat omdat in het verleden al schades ontstaan zijn door hei- en andere werkzaamheden. Op de site van de gemeente kunnen de bewoners niets vinden over een en ander.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

  • Hoe is een en ander geregeld en kunnen de bewoners op korte termijn geïnformeerd worden over de wijze van uitvoeren?
  • Op dit moment worden bouwvoorbereiding getroffen ter plaatse en waarom worden de bewoners daarvan niet in kennis gesteld?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter