Vragen aan College inzake onaanvaardbaar en onwettelijk gebruik fietspad bij Ter Heijde

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake onaanvaardbaar en onwettelijk gebruik fietspad bij Ter Heijde

 

Vraag 520 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie is naar aanleiding van de wat curieuze opmerkingen over de Kustvisie van de nieuwe wethouder Zwinkels in de Commissie EFO van 23 mei jl. benaderd door een aantal bewoners in en rond het fietspad bij Ter Heijde / Monster F370. De wethouder gaf door de beantwoording aanleiding om te vrezen dat zij los van de Kustvisie aan de veiligheid op en rond het strand zou gaan werken. Natuurlijk moeten de reddingsbrigades altijd zo snel mogelijk het strand kunnen bereiken bij noodsituaties en dat is een ieder duidelijk. Echter door nog steeds intensief bevoorrading toe te laten van de strandpaviljoens wordt de veiligheid van fietsers, voetgangers, maar ook van drenkelingen in gevaar gebracht.

Bijgevoegd worden brieven van de Provincie Zuid-Holland inzake de afwijzing ontheffing van één van de strandpaviljoeneigenaren en ook foto’s die gisteren genomen zijn van vrachtwagens en auto’s over het betreffende fietspad. Hier dient dringend gehandhaafd te worden en dit is niet de eerste keer dat hierom gevraagd wordt.

Echter gezien de mededeling van de wethouder en haar (mogelijke) betrokkenheid, moet gevreesd worden dat hier weinig oor en oog voor zal bestaan. Haar eerdere uitlatingen als raadslid over dit onderwerp spelen daarbij ook. Nu er niet gehandhaafd en gecontroleerd wordt, geschiedt die bevoorrading de gehele dag door. Dit betekent grote auto’s op het fietspad, hetgeen weer de onveiligheid in de hand werkt.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College en met name de betreffende wethouder bekend met het standpunt van de Provincie dat geen ontheffing aan de toeleveranciers gegeven is?
  • Is de wethouder bereid om nu wel te handhaven en in zoverre erop toe te zien dat het huidige gebruik met vrachtwagens en auto’s direct eindigt en dat er geen auto’s / vrachtwagens of ander verkeer over het fietspad zich begeven en voor het geval dat wel gebeurt, dat daar direct een einde aan gemaakt wordt?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

bijlage 1 art. 42-vraag 520 Afwijzingsbesluit Provincie bijlage 2 art. 42-vraag 520 brf Provincie

 

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
J. Bogaard