Vragen aan College inzake overlast verkeer Zand en Waterweg Naaldwijk

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake overlast verkeer Zand- en Waterweg Naaldwijk

 

Vraag 521 2018-2022

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benaderd door bewoners rondom de Zand- en Waterweg in Naaldwijk die sinds het doortrekken van die weg overlast ervaren door het steeds drukker wordende verkeer en met name het vele zware vrachtverkeer dat met hoge snelheid op de rotonde afstormt. Ook de combinatie met veel fietsers en voetgangers die zich moeten voortbewegen is een ongelukkige en het wachten is op een ongeluk. Het Woerdblok moet toch als een woonwijk worden gezien.

Er zouden maatregelen genomen moeten worden om het verkeer te vertragen en mogelijkerwijs ook om het vrachtwagenverkeer om te leiden. Meldingen bij het Meldpunt Leefomgeving Westland zijn gedaan, maar leveren niets op.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is vorenstaande situatie bij uw College bekend en welke maatregelen kunnen in deze concreet genomen worden om de overlast te beperken?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a., 

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter