Vragen aan College inzake overtollig water en aquaplanning in de tunnel Westerleeplein naar Honderdland

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake overtollig water en aquaplanning in de tunnel Westerleeplein naar Honderdland

Vraag 532 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Inwoners van Maasdijk maken onze fractie erop attent dat ook bij niet al te hevige regenbuien overtollig water permanent blijft staan in de tunnel waardoor toch een vrij gevaarlijke situatie ontstaat en blijkbaar het water niet weggepompt wordt, althans niet weg kan komen.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College bekend met het vorenstaande en kunnen op korte termijn maatregelen genomen worden zodat het water wel goed afgevoerd wordt?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter