Vragen aan College inzake paardenstront op fiets- en voetpaden langs de Madeweg

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake paardenstront op fiets- en voetpaden langs de Madeweg

Vraag 439 2014-2017

Edelachtbaar College,

In het verleden heeft Westland Verstandig al meerdere vragen gesteld over overlast die grote hoeveelheden paardenstront teweeg brengt bij fietsers en voetgangers die gebruik maken van de fiets- en voetpaden langs de Madeweg. Het College heeft meerdere malen actie toegezegd, maar blijkbaar heeft dat tot niets geleid. Vandaar dat de fractie van Westland Verstandig nogmaals dit probleem aan de orde stelt. Vele bewoners rondom de Madeweg beklagen zich daarover. Eerder heeft de fractie van Westland Verstandig al oplossingen voor dit probleem aangedragen, maar het College heeft daar verder geen actie op ondernomen.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat de hoeveelheid van heel veel paardenstront op het fiets- en voetpad Madeweg onwenselijk en zelfs gevaarlijk is?
  • Om de leefbaarheid te vergroten zou hieraan het nodige gedaan moeten worden. Ofwel aparte paden voor paarden ofwel een opruimplicht ook voor paardrijders. Welke oplossingen ziet het College voor dit probleem?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter