Vragen aan College inzake passend toewijzen sociale huurwoningen

Vragen aan College inzake passend toewijzen sociale huurwoningen

  • 8 november 2018
  • door Westland Verstandig

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake passend toewijzen sociale huurwoningen

 

Vraag 608 2018-2022

Edelachtbaar College,

 Landelijk via de overkoepelende organisatie van woningcorporaties en ook door een aantal woningcorporaties wordt de noodklok geluid voor wat betreft het toewijzingssysteem van sociale woningen zoals dat ook in onze Huisvestingsverordening is geregeld. Dit sluit aan bij de eerdere wensen van Westland Verstandig om bij toewijzing ook te letten op de sociale cohesie en de leefbaarheid in Westlandse buurten met veel sociale woningen.

Praktisch betekent dat een ander systeem van toewijzen, hetgeen ook door de overkoepelende organisatie van woningcorporaties bepleit wordt.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Herkent het College zich in de uitspraken van de voorzitter van de overkoepelende organisatie van woningcorporaties?
  • Is het College bereid om dit punt op korte termijn met de Westlandse woningcorporaties overleg te voeren?
  • Is het College bereid om ook de Huisvestingsverordening die in 2019 opnieuw vastgesteld moet worden op dat punt aan te passen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter