Vragen aan College inzake Pettendijk Maasdijk

Vragen aan College inzake Pettendijk Maasdijk

  • 18 juli 2018
  • door Westland Verstandig

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake Pettendijk Maasdijk

 

Vraag 565 2018-2022

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt wederom benaderd door bewoners uit Maasdijk aan onder meer de Pettendijk. Eerder heeft onze fractie al vragen gesteld in 2016 en die zijn door uw College beantwoord op 23 juni 2016. Ondanks de belofte van een verbeterde leefomgeving is daar niets van terechtgekomen.

De Pettendijk vanaf het elektrohuisje tot aan de tunnel is nog steeds slecht begaanbaar, terwijl ook een geluidsafbakening aan de zijde van Pettendijk nr. 1 en volgende nummers niet is geplaatst omdat dat niet nodig zou zijn. Ook zijn de bewoners nog steeds onwetend over het tijdstip van verdwijnen van de verkeerssluis en de drempels en de bewoners worden niet betrokken bij het overleg hetwelk de gemeente blijkbaar wel voert met aangelanden van het wegdeel van het zogenaamde “Pootje van Bram”. Ook willen de betreffende bewoners weer nieuwe geluidsmetingen omdat de geluidsmetingen van 2013/2014 dateren en de situatie alleen maar luidruchtiger is geworden. Ook willen de betreffende bewoners weten waar ze aan toe zijn zodra het “Pootje van Bram” is gerealiseerd.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College bereid om nieuwe geluidsmetingen te laten doen op de betreffende panden aan de Pettendijk waaronder Pettendijk nr. 1, zodat duidelijk is of nog aan de normen voldaan wordt, zonder dat een scherm geplaatst is?
  • Wat is de reden waarom de Pettendijk vanaf het elektrohuisje tot aan de tunnel zo slecht onderhouden wordt en er op dat deel volstrekt geen voorzieningen aanwezig zijn?
  • Is het College bereid om alsnog een geluidsscherm ter hoogte van Pettendijk 1 in overweging te nemen?
  • De bewoners ervaren ook overlast van licht van verkeer afkomstig uit de tunnel. Dat komt ook door de drempels. Is het College bereid om daarnaar te laten kijken en eventueel de drempels weg te halen?
  • Hoe zal de situatie zijn nadat het “Pootje van Bram” gerealiseerd is op de Pettendijk? Is het College bereid om dat op korte termijn met de betreffende bewoners te communiceren?
  • Is het College bereid om ook de bewoners van de Pettendijk te betrekken bij het overleg als dat gevoerd wordt inzake het “Pootje van Bram”?
  • Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat de betreffende bewoners ook belang hebben bij het snel realiseren van het “Pootje van Bram” en de gevolgen nadien?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter