Vragen aan College inzake plaatsen van afvalbakken bij arbeidsmigrantenhotel Maasdijk

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake plaatsen van afvalbakken bij arbeidsmigrantenhotel Maasdijk

 

Vraag 589 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Gisteravond werd de inloopavond gehouden voor het arbeidsmigrantenhotel van NL Jobs. Veel opmerkingen werden gemaakt over het ontbreken van voldoende afvalbakken bij het huidige arbeidsmigrantenhotel richting Maasdijk. Ook de buurtpreventie heeft al bij de gemeente aangedrongen op het plaatsen van bakken zodat afval daarin gegooid kan worden. Ook is de buurtpreventie gevraagd om sigarettenkokers waar sigaretten ingegooid kunnen worden. Blijkbaar is door de gemeente het standpunt ingenomen dat aan de wettelijke norm voldaan wordt en dat er geen extra kosten gemaakt gaan worden. Dit lijkt een slecht beleid voor een goede leefomgeving en ook om onnodige irritatie te voorkomen.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College bekend met de vraagstelling van de buurtpreventie Maasdijk voor de hiervoor genoemde voorzieningen?
  • Waarom heeft het College dit afgewezen en wordt niet bezien in hoeverre hier afgeweken moet worden van de wettelijke norm?
  • Bestaan er eventueel mogelijkheden om de kosten te laten dragen door de eigenaar van het arbeidsmigrantenhotel in Westland, dan wel dat aan die eigenaar verzocht wordt om bakken te plaatsen en te legen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter