Vragen aan College inzake Seringenstraat Monster

Vragen aan College inzake Seringenstraat Monster

  • 17 mei 2018
  • door Westland Verstandig

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake Seringenstraat Monster

 

Vraag 515 2018-2022

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benaderd door bewoners van de Seringenstraat in Monster met het navolgende probleem. De bewoners hebben overigens al tientallen keren geklaagd bij het Meldpunt Leefomgeving, maar dat levert geen enkel resultaat op, erger nog de mensen voelen zich aan het lijntje gehouden omdat bij iedere nieuwe melding net gedaan wordt alsof het de eerste melding is en navenant wordt ook gehandeld.

Het probleem is dat de tegels van het trottoir voor de Seringenstraat 69, 83 en 87 ongelijk liggen en ook de waterputten omhoog gekomen zijn, waarschijnlijk door de wortels van bomen ter plekke, waardoor het water niet weg kan. Daardoor ontstaat een onveilige situatie, terwijl voorts het allemaal er niet uitziet.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Waarom reageert het Meldpunt Leefomgeving niet adequaat en op correcte en duidelijke wijze naar onze burgers toe?
  • Wanneer wordt vorenstaande situatie verholpen?
  • De bewoners geven aan dat ze al jaren hierover klagen en dat nu de maat echt vol is. Kan het College zich daarin vinden en kan het College ook bekijken sinds wanneer meldingen zijn binnengekomen en waarom deze als ze inderdaad zijn binnengekomen, op de wijze behandeld zijn zoals nu door de klagende burgers wordt aangegeven?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter