Vragen aan College inzake slecht onderhoud openbare ruimte ‘s-Gravenzande

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake slecht onderhoud openbare ruimte ‘s-Gravenzande

 

Vraag 631 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benaderd door bewoners uit het centrum van ’s-Gravenzande die klagen over buitengewoon slecht onderhoud in de openbare ruimte in het centrum. Zo worden prullenbakken niet of niet tijdig geleegd. Een en ander heeft geleid tot meldingen bij de gemeente, maar zonder succes. De reactie is: “Het intensief onderhoud is wegbezuinigd”. Naar het oordeel van de betreffende bewoners komt de gemeente haar plicht om te zorgen voor een goede en nette leefomgeving niet na. Het wordt steeds erger.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

  •  Zijn de klachten uit het centrum van ’s-Gravenzande bij uw College bekend?
  • Is het College bereid om als nog de leefomgeving in het centrum beter te verzorgen door onder meer prullenbakken tijdig leeg te maken?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter