Vragen aan College inzake verkeersoverlast Gantellaan Monster

Vragen aan College inzake verkeersoverlast Gantellaan Monster

  • 19 april 2018
  • door Westland Verstandig

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake verkeersoverlast Gantellaan Monster

Vraag 501 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Ten vervolge op onze vragen over de Havenstraat in Monster hebben ook bewoners van de Gantellaan onze fractie benaderd. Op de Gantellaan ontbreekt een bordje 30 km en de gemeente heeft enige tijd geleden aangegeven dat dat bord er wel moet staan. Tot op heden is dat bord niet geplaatst. Kan daarvoor in ieder geval gezorgd worden, zodat het snelle rijden op die wijze in ieder geval beteugeld kan worden. Voorts zal er dan ook gehandhaafd moeten worden.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is vorenstaande problematiek bij het College bekend via het Meldpunt Leefomgeving?
  • Is het College voornemens op korte termijn, dat wil zeggen nu, een bord met 30 km te plaatsen zoals toegezegd?
  • Is het College bereid om te handhaven?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a., 

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter