Vragen aan College inzake vervolgvraag op de vraag van 19 februari 2018 over paardenstront op fiets- en voetpaden langs de Madeweg

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake vervolgvraag op de vraag van 19 februari 2018 over paardenstront op fiets- en voetpaden langs de Madeweg

Vraag 468 2014-2017

Edelachtbaar College,

Inmiddels werd overleg gevoerd met de eigenaar van de manege aan de Madeweg en deze gaf aan dat hij heeft aangeboden om met een machine de fietspaden frequent schoon te maken, zeker wanneer er veel paarden over het fietspad zijn gelopen. De gemeente heeft dat geweigerd omdat dat een vehikel zou zijn wat niet op fietspaden is toegestaan. Uiteraard kan schoonmaak plaatsvinden op tijdstippen waarop nagenoeg geen fietsers gebruik maken van het fietspad.

De gemeente zelf maakt blijkbaar de fietspaden schoon met overigens ook weer vehikels die niet op het fietspad mogen.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Waarom wordt niet met de eigenaar van de manege, alhoewel niet alle paarden die over het fietspad lopen van de manege komen, overleg gevoerd omtrent een wijze van schoonmaken door hemzelf met apparatuur die in ieder geval ook voor de gemeente acceptabel is?
  • De gemeente zou de schoonmaakfrequentie omlaag hebben gebracht. Is dat juist en wat is de reden daarvan?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter