Vragen aan College inzake verzoek om evaluatie Marktplein ’s-Gravenzande

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake verzoek om evaluatie Marktplein ’s-Gravenzande

 

 

Vraag 671 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Destijds is bij de planning van het Marktplein in ’s-Gravenzande en het nemen van een aantal besluiten rondom het Marktplein afgesproken dat één jaar na ingebruikname de evaluatie zou plaatsvinden. Ingebruikname heeft plaatsgevonden vorig jaar 3 april, zodat de toegezegde evaluatie kan geschieden. Wellicht kan daarbij ook betrokken worden alsnog de plaatsing van het Machteldbeeld op het Marktplein.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

  • Wanneer gaat het College met de Raad de evaluatie doen van het Marktplein?
  • Onze fractie gaat ervan uit dat het College geen niet meer terug te draaien acties en maatregelen gaat nemen met betrekking tot de plaatsing van het Machteldbeeld nu de motie er nog steeds ligt, het College hardnekkig weigert die motie uit te voeren en via via allerlei argumenten probeert aan te dragen om terugplaatsing te voorkomen, maar terugkeer naar het Marktplein nog steeds het meest in overeenstemming is met de wens van de ’s-Gravenzandse bevolking gezien de historie van het beeld en de reden waarom het beeld destijds op het Marktplein terechtgekomen is. Is het College bereid om de evaluatie af te wachten en dan in het kader van die evaluatie alsnog terugplaatsing te heroverwegen? Kan het College dit bevestigen?
  • Naar verluidt zijn het collegelid CDA-wethouder Vreugdenhil en ook de ambtenaar druk doende om weer allerlei partijen te benaderen om hun idee over plaatsing van het Machteldbeeld in 2022 vorm te geven. Waarom wordt dat nu al gedaan en kan niet beter gewacht worden en kan ook terugkeer op het Marktplein meegenomen worden?
  • Inmiddels heeft onze fractie nog een vraag uitgezet bij de kunstenares Ingrid Rollema en deze zal komende weken daarop reageren. Is het College bereid om die mening in ieder geval af te wachten?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter