Vragen aan College inzake voorgenomen wegafsluitingen in Westland

Vragen aan College inzake voorgenomen wegafsluitingen in Westland

  • 11 september 2018
  • door Westland Verstandig

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake voorgenomen wegafsluitingen in Westland

Vraag 587 2018-2022 

Edelachtbaar College, 

Onze fractie wordt benaderd door inwoners van Westland die uiteraard veelvuldig gebruik maken van het wegennet. Geconstateerd wordt dat de Zwethlaan twee maanden wordt afgesloten, maar dat deels gelijktijdig voor een kortere periode ook de kruising Middel Broekweg / Veilingroute wordt afgesloten. Dit is een ongelukkige samenloop omdat wil men dan in Honselersdijk komen, een heel eind omgereden moet worden. De vraag is of er coördinatie plaatsvindt van dit soort werkzaamheden. Eerder zijn dit soort kwesties al aan de orde gesteld. 

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College het met de betreffende bewoners eens dat dit wel een ongelukkige samenloop van wegafsluitingen is?
  • Hoe vindt de coördinatie op dit moment plaats van de diverse geplande werkzaamheden aan wegen?
  • Heeft het vorige College in de overdrachtsportefeuille er niet op gewezen dat in het verleden vaker een ongewenste samenloop van afsluitingen voorkwam en dus het College oplettend moet zijn?
  • Vindt er afdoende coördinatie met de Provincie plaats?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter